Diplomová práca - Žena a ohlasovanie evanjelia v pokonciových pápežských dokumentoch

Rigorózna práca - Výzvy pre novú evanjelizáciu na Slovensku po roku 1990 - Júlia Kubicová
Bakalárska práca - Teologické rozlíšenie hriechov