Meditácia na 15.12.2011

"Nezabúdajme, že meditácie vznikajú ako prostriedok uvedomiť si kúsok neba tu medzi nami, alebo zažiť silu rozhovoru medzi sebou, u seba, v spojení s Bohom." Ľubomír Stanček  
separator.png

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok po 3. adventnej nedeli | Lk 7, 24 - 30
separator.png

Keď Jánovi poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.` Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on." A všetok ľud, čo ho počúval, ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť, keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom. Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť.

separator.png

Svedectvo Pána Ježiša o Jánovi
 

Vieme, že nie každý človek má rovnako vážiace slovo. Príslovie hovorí: „Slovo robí človeka“. To znamená, že slovo čestného, uznávaného a váženého človeka má väčšiu hodnotu ako toho, kto si svoje dobré meno nejakým spôsobom pokazil. A keď uznávaná osobnosť vydá dobré svedectvo, nikto o tom nepochybuje.

Tak berieme aj svedectvo Pána Ježiša na adresu Jána Krstiteľa. „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat?... Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou“ (Lk 7,24-27)

Toto svedectvo o Jánovi Krstiteľovi podáva Pán Ježiš poslucháčom, keď odišli Jánovi poslovia od Ježiša. Prítomným Ján nebol neznámy. Mnohí prijali od Jána v rieke Jordán „krst pokánia“ obmytím vodou. Vedeli, že Ján je osobnosť. Ján sa však neprejavil takou mocou ako Ježiš. Ježiš má už v očiach väčšiu autoritu ako Ján, a preto svedectvo Ježiša o Jánovi má hodnotu. Medzi Ježišom a Jánom ako učiteľmi či prorokmi nebola konkurencia. Neútočili proti sebe, neodoberali si učeníkov, stúpencov. Naopak, vidíme veľkú súhru, ktorú mohol naplánovať len nekonečne múdry Boh. Ježiš poznal proroctvo Malachiášovo: „Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu....“ (Mal 3s,1). Podobne Izaiáš, ktorý hovorí: „Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu“ (Iz 40,3). Obraz tohto verša je vzatý zo zvyku, že hlásateľ oznamoval príchod panovníka a staral sa, aby cesty, ktorými bude kráčať kráľ, boli urovnané a schodné.

Boh odstránil všetky prekážky, ktoré jeho ľud postretnú na ceste, po ktorej sa bude vracať zo zajatia. Zároveň Ježiš sa tu stotožňuje s Mesiášom. Ježiš vydal teda svedectvo dôvery o Jánovi a zároveň vyjavil svoje poslanie.

Ján mal pevný charakter. Nepodobal sa trstine, ktorú vietor zmieta sem a tam. Ján plní svoje poslanie predchodcu bez ohľadu na to, či má niekto nedovolené manželstvo. Ján sa pripravoval na svoje poslanie v tichu a nehostinnosti púšte. Bez opojného nápoja, oblečený do drsného rúcha. Ján hovorí pravdu. Môžeme povedať, že cez Jána hovoril už Duch Svätý, ktorý bol ešte neznámy. Ježiš ho ešte nesprostredkoval. Ján však od lona matky je plný Ducha Svätého. Áno, nikto nepochybuje, že Ján je prorok. A predsa, farizeji i zákonníci neprijali Jánov krst na vlastnú škodu. Chceli zmariť úmysly Božie, čo sa obrátilo proti nim.

Z učenia Ježiša Krista vieme, že raz aj na nás dôjde rad, aby o nás Ježiš vydal svedectvo. Či bude kladné alebo záporné, záleží len od nás samých. Pripomeňme si to slovami Pána Ježiša: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32-33). Toto svedectvo bude pre nás rozhodujúce. Vieme, že od tohoto bude záležať naša večnosť. Veríme v život večný, často však akoby sme zabudli túto teóriu v praxi uskutočniť. Nazdávame sa, že náš život tak rýchlo sa neskončí, že budeme mať čas dať si všetko do poriadku, prípadne, že nám Boh dopraje miernosti.

Musíme sa však, bratia a sestry, postarať o to, aby sme tu na zemi vydávali svedectvo o Kristovi ako Ján. Náš život má zmysel len v spojení s Kristom. Nič sa neuskutoční v našom živote, každá myšlienka v našej mysli, všetko je podrobené odmene a trestu Boha. Ako skutoční veriaci chceme si uvedomovať, že náš život nesmieme prežiť naprázdno, povrchne, tiež bez cieľa, prípadne sedieť na dvoch stoličkách. Veď s tým nesúhlasí ani Ježiš: „Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone“ (Mt 6,24). Naše svedectvo bude raz odmenené svedectvom.

Vo fyzike poznáme poučku, že akcia vyvoláva reakciu. Áno, náš život tu na zemi je predzvesťou toho, ako chceme žiť po svojej smrti v novom živote. Všetci chceme pre seba len to najlepšie svedectvo, preto nech nám záleží, aby sme dovtedy, pokiaľ je náš život podrobený skúške, využili všetko na získanie zásluh pred Bohom. Preto naša reč nech je: áno-áno, nie-nie. Nech je nám príkladom sv. Ján Krstiteľ a slová, ktorými nám ho Pán Ježiš dáva za vzor. Amen.

Gloria.tv | YouTube | Informujte aj Vy svojich známych, ako informuje o meditáciách TK KBS