Meditácia na 08.06.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 9. týždňa v Cezročnom období | Mk 12, 35 - 37

separator.png

Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: ‚Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.` Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?" A veľký zástup ho počúval s radosťou.

separator.png

Osobnosť Ježiša Krista
 

Piatok v našej Cirkvi je deň, kedy si pripomíname udalosti Veľkého piatku, keď vyvrcholilo poslanie Pána Ježiša smrťou na kríži. Preto každý piatok je pre nás dňom viery, spomienky na naše vykúpenie, a preto tieto dni využívame na získanie mnohých milostí, čo sa podľa cirkevných predpisov môže nielen zdržovaním sa mäsitého pokrmu v tento deň, ale i veľkou možnosťou vynáhrady.

Jednou z nich je i čítanie zo Svätého písma a zamyslenie sa nad textom Písma. Tento úryvok evanjelia je veľmi krátky; obsahuje významný pohľad na osobnosť Pána Ježiša. Prvý dojem po prečítaní dnešného evanjelia je ten, akoby Pán Ježiš popieral, že on by mal byť synom Dávida, on Mesiáš. Pán Ježiš cituje Žalm 110, ktorý je podľa starej židovskej tradície chápaný ako dielo kráľa Dávida. Žalm hovorí o dvoch osobnostiach. Jednou je Boh a druhou Mesiáš, ktorého Dávid volá svojím Pánom. Preto je tu otázka; ako môže byť Mesiáš zároveň Dávidovým synom? Takto sa pýta i sám Ježiš: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?" (Mk 12,35). Na prvý pohľad by sa zdalo, že nemôže byť iná odpoveď ako tá, že Mesiáš nemôže byť Dávidovým synom. Táto myšlienka však odporuje dobre vyloženému Kristologickému vysvetleniu, že Pán Ježiš skutočne podľa tela pochádza z potomstva Dávida. O tom píše Pavol apoštol Rimanom (por Rim 1,3). Z tohto textu vieme, že Pán Ježiš čo do ľudskej podstaty - prirodzenosti, to znamená podľa tela, je pravý syn človeka, narodený z pokolenia Dávidovho. Vieme, že Jozef i Mária pochádzajú z Betlehema, z Dávidovho domu i rodu. Veď preto sa tam šli na rozkaz cisára Augusta i zapísať.

Čo sa však týka bytosti Božej, Pán Ježiš je pravý Syn Boží, ako to dokázal divmi a zázrakmi, ktoré konal svojou mocou a čo dokázal najmä svojím zmŕtvychvstaním, ktorým sa spečatila pravdivosť jeho božského poslania a svojej náuky. Tento zdanlivý rozpor môžeme vysvetliť tak, že Pán Ježiš odporuje výkladom o Mesiášovi, v tej dobe rozšíreným, ktoré Mesiáša predstavujú „politicky" a ktorý bude priamym potomkom dávidovskej dynastie. Bude to on, ktorý obnoví židovské kráľovstvo, a tak vymaní Izrael z područia Ríma. Pán Ježiš tým chce teda povedať, že kto by chcel takto chápať Pána Ježiša ako Mesiáša, tak potom nie je synom Dávidovým. Druhé, čo si musíme vysvetliť, je pomer Pána Ježiša k Dávidovi. Vieme predsa, že Ježiš je Syn Boží, druhá božská osoba, že tvorí s Otcom i Duchom Svätým jedného Boha. Teda Pán Ježiš bol skôr ako Dávid, preto sa Pán Ježiš nemôže považovať za syna Dávidovho, ale iba pochádza ako človek z rodu a domu Dávidovho. Ako Boha ho však právom Dávid nazýva svojím Pánom.

Ale i dnes je aktuálna stále otázka: Kto je to Ježiš Kristus? Je to mystická bytosť, alebo historická osobnosť? Ale tiež i otázka: Je Pán Ježiš Synom Božím, alebo je len obyčajným človekom? Preto aj dnes sa mnohí pozerajú na Pána Ježiša ako na nejakého „učiteľa", ktorý je obdarený vyšším rozumovým chápaním, prípadne znalosťou tajomných síl z prírodných oblastí. Preto sa sami seba pýtajme, čo vieme o Pánu Ježišovi, ako sa snažíme viacej ho poznať, prípadne, podávať vedomosti a svedectvo o ňom ďalej...

Odpoveď sa nedá zhrnúť do jednej vety. Nedá sa povedať ani v jednej kázni, ani zhrnúť a napísať o tom jednu knihu. A preto sa to nedá ani vyjadriť poznámkou: Ja neverím v Boha... Preto chápeme, že Cirkev nám dáva možnosť každý piatok si pripomenúť nejakým konkrétnym spôsobom Ježiša Krista, jeho učenie a život. Niektorí sa zrieknu mäsitého pokrmu, iní sa dokážu zriecť kávy, cigarety, televízie, hoci ťažšie ako mäsa, ale urobia to pre vzrast svojej viery a poznania učenia Pána Ježiša. Iní zasa už akosi samozrejme idú do kostola nielen v nedeľu, ale i v piatok, aby sami pre seba mohli nadobudnúť viac a viac milostí.

Nebolo by preto na škodu i takto sa zamyslieť nad svojím presvedčením kresťana. Amen.

YT | GTV