Meditácia na 19.06.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období | Mt 5, 43 - 48

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.` Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec."

separator.png

Ťažký príkaz
 

V kostole sa pravidelne hovorí o láske. Hneď v úvode počujeme: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. A kto by to spočítal, koľkokrát sa v priebehu sv. omše vysloví to krátke, ale dôležité slovíčko - láska!

Ježiš i v tomto evanjeliu nám znova a znova neúnavne pripomína príkaz lásky, a to nielen k svojim blížnym, ale i k nepriateľom: "Milujte svojich nepriateľov... buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec" (Mt 5,44-48).

Príkaz lásky k blížnemu poznal už aj starozákonný človek, ale veľmi úzkoprso ho chápal iba vo vzťahu k tomu, kto je jeho priateľ, k príslušníkom tej istej rasy, toho istého národa. Iba v jednom prípade Starý zákon výslovne poznamenáva: „Ak je ten, kto ťa nenávidí, hladný, daj mu chleba jesť, ak je smädný, daj mu vody piť" (Prís 25,21).
Zdá sa, že príkaz lásky k blížnemu bezúspešne bojuje s naším egoizmom. Máme iné záujmy a neradi počúvame a žijeme lásku k Bohu a blížnemu, jednotu človeka s Bohom i človekom. Uspokojujeme sa s tvrdením, že vlastne láska vymizla zo zeme a že žiť lásku je prinajmenej ťažké, ak nie nerozumné. Kdekoľvek sa pozrieme okolo seba, vidíme nepokoj, rozbroje, hnev, vojny... A kam to vedie? Rastie nespokojnosť a znechutenosť ľudí ku všetkému, čo nás obklopuje. Právom si kladieme otázku: Dá sa to zmeniť? Ak áno, tak ako?

Žijeme v časoch, keď sme v menšine a sme obklopení spoločnosťou, ktorá miluje konzumný spôsob života, civilizáciou, ktorá propaguje egoizmus a pôžitkárstvo. V tejto spoločnosti musíme pochopiť nutnosť žiť Evanjelium a jeho základnú požiadavku - zákon lásky.

Kiež by nám k tomu pomohla i modlitba z denníka kňaza-robotníka:

Pane Ježišu Kriste,
ty zjednocuješ všetky rodiny a národy zeme v jedno telo.
Ty si nás všetkých učinil synmi jedného Otca.
Ty chceš, aby sme boli jedno, ako si ty jedno s Otcom.
Stvor v nás láskavé srdce pre všetkých, ktorých miluješ.
Nauč nás poznávať pravdu krstu, ktorý sme prijali.
Pravdu o živote, ktorý nás všetkých zjednocuje, o poslaní, ktoré nás
všetkých spája, o sviatostnom spoločenstve, ktoré nás privádza k jednote.
Nauč nás žiť ako údy tvojho tela, ako deti tvojej Cirkvi.
Veď nás a chráň nás, aby sme neporušili túto jednotu.

Ťažký príkaz dostáva sa nám dnes v evanjeliu. Krajší príklad nám dal Pán Ježiš svojím životom. Jeho príklad víťazí v nás. Amen.

YouTube | Gloria.tv