Meditácia na 24.01.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi | Jn 15,9-17

separator.png

Boh si nás pozýva
 

Keď sa nám hneď nepodarí to, čo sme si predsavzali, ako na to reagujeme? Veľkou prekážkou úspechu je nezdravá predstava o svojej práci. Ktosi poznamenal, že popri dvadsiatich percentách vedomosti a talentu, musí človek pripojiť ešte osemdesiat percent práce a námahy.

Biskup o novokňazovi Františkovi Saleskom vedel, že okrem patričných vedomostí, rozumovej a charakterovej vyspelosti, vlastní aj túžbu získavať duše pre Boha. Na juh od Ženevského jazera kraj Chablais bol kalvínsky. Tento kraj sa stal Františkovou roľou pre Krista. Začal kázňami. Prišlo na ne 15 katolíkov, a kalvíni sa o kázne nezaujímali. Rozhodli sa ho bojkotovať. Dišputu odmietli a namiesto nej sa zmohli na vyhrážky. František sa chytá pera. Píše letáčiky, ktoré hádže do dvorov, pripevňuje na tabule, v ktorých vyvracia bludy. Nepíše ich urážlivo, ale veľmi pôsobivo. Niektorí kalvíni ho chcú zabiť. Keď stoja zoči-voči nemu, jeho láska a pokoj im v tom zabráni.

Aj nás, podobne ako Františka, dnes oslovuje Ježiš: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo..." (Jn 15,16).

Ján - ako súčasník najvýznamnejších udalostí z čias účinkovania Pána Ježiša zvlášť zdôrazňuje lásku Krista k ľuďom. Ježiš zároveň sa dovoláva od nás odpovede na jeho lásku. Odpoveď má byť tiež preplnená láskou. Príkaz lásky je neodmysliteľnou súčasťou nielen učenia Krista, ale aj života tých, ktorí Ježiša chcú nasledovať. Príkaz lásky robí zo sluhov priateľov. Ján opakuje slová Ježiša, že on je hýbateľom lásky. On prišiel na svet, aby svet ponorený do hriechu mohol povstať k novému životu, a to jedine cez lásku. Láska sa dokazuje zachovávaním príkazov, ktoré dostali Židia od Boha cez Mojžiša a v plnosti času my veriaci od Ježiša. Ježiš ponúka priateľstvo, ktorému sa nemôže vyrovnať žiadne iné.

Priateľstvo s Ježišom robí z človeka iného človeka.

František bol od prírody ináč veľmi spurný, zlostný a energický. Rozpráva sa, že ako chlapec kopával od zlosti do dverí, a dokonca od zlosti hrýzol na nich kľučku. Ježišove slová, do ktorých sa zhodou náhod zahĺbil, ho menia.

Ježiš mení nielen jeho, ale odvtedy, čo vypovedal svoje slová o priateľstve, fascinuje stále nových obdivovateľov neopakovateľného učenia lásky. Ježišove slová sa vzťahujú aj na nás. Aj nám patrí Ježišovo oslovenie: „Poď za mnou" (Mt 9,9) a či „Poďte za mnou" (Mt 4,19). Ježiš za svojho trojročného pôsobenia takto mnohokrát oslovil ľudí vo svojom okolí. Jedni šli ako apoštoli, aj keď to bolo ťažké opustiť lodičku, mýtnicu, rodičov, ale šli. Mnohí však odišli ako bohatý mládenec, farizeji a zákonníci, ale aj tí, čo ho hľadali po zázračnom nasýtení v Kafarnaume. Ježiš aj nás nazýva priateľmi a pozýva nás ísť za ním. Ježiš nás potrebuje nielen ako kňazov, rehoľníkov alebo rehoľné sestry. Ježiš pozýva do manželstva, kde chce cez nás vychovávať deti, pomáhať kolegom, priateľom, susedom žiť v priateľstve s Bohom.
Zaiste Františkových sedem bodov, ktoré tvoria jeho recept na dobrotu, aj nás môžu inšpirovať:

1. Opatrnosť. Milujem len z potreby. Radšej dám sto hadov za jednu holubicu (por. Mt 10,16).
2. Pravda nech je vľúdna.
3. Trest je nezáživná potreba.
4. Lepšie je múdro mlčať, ako dokazovať pravdu bez lásky.
5. Keby bolo niečo nad miernosť, Ježiš by nám to bol ukázal.
6. Ak chcem odporúčať Krista, najkrajšie ho predstavím v tichosti a pokore.
7. Keby mi nepriateľ vylúpil jedno oko, druhým sa naň priateľsky pozriem.

Boh nás pozýva ku skutočnej láske. On slová dokazuje skutkom na kríži. Keď dnes pozrieme po svete a budeme skúmať, čo najviac svet potrebuje, tak je to láska. Keď budeme zisťovať, kde je naše miesto kresťana najpotrebnejšie, tak je to vo svete - učiť o láske a vydávať svedectvo lásky.

Keď si len trochu všimneme Ježišove slová o povolaní, zistíme, že sú adresované každému z nás. Svet skutočne potrebuje každého z nás.

František svoje poslanie splnil. Jemu dal Boh dar reči. Jeho kázne liečili i keď niekedy bodali, spôsobovali bolesť, ale len preto, aby duša spoznala svoj omyl, svoj zlý postoj k Bohu, svoju zlú cestu. áno, bol vynikajúcim kazateľom a veľkým praktikom. Bol otvorený pre svoju dobu, ktorej chcel priniesť Boha. Bol lekárom viery, mravov a sviatostí vo svojej dobe. Keď konštatujeme, že priviedol do Cirkvi 72 000 odlúčených bratov, napísal viac ako 6 000 listov, jednu z najznámejších kníh aj dnes; F i l o t e a. Keď mohol svojmu biskupovi napísať: "V osadách, kde som prišiel, našiel som len sto katolíkov. Dnes je len sto odpadlíkov." Môžeme povedať, že to urobila láska, ktorej sa naučil od Ježiša.

Tejto láske nás dnes znova učí sám Ježiš. Pozýva nás do svojej školy lásky. Oslovuje nás aj cez sv. Františka Saleského. Miluje nás a povedzme, že aj my chceme milovať jeho. Povedzme, že nie je nám ľahostajná jeho láska. Povedzme mu, ako veľmi potrebuje svet lásku, ako jej chýba, akí sme nedokonalí v láske. Povedzme mu, že chceme ako Peter na jeho slová spustiť siete na lov.

Nebolo by na škodu vziať si do rúk jeho knihu duchovného života  F i l o t e a  a načerpať z jej obsahu ešte viac pre svoj duchovný život. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012