Meditácia na 05.03.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Teofil, biskup; Virgilius | Mt 5,20-26

separator.png

Kristus pozýva odpovedať na zlo predovšetkým precíznym spytovaním svedomia a snahou o očistenie vlastného života. Inak hovorí: „...zahynieme...", zahynieme všetci tým istým spôsobom. V skutku osoby, a spoločnosti, ktoré o sebe nikdy nepochybujú, majú jediný konečný osud - zánik. - Ľubomír Stanček - 

separator.png

Svätci sú šíriteľmi pokoja
 

Započúvajme sa nestranne do rozhovorov v našom okolí. Väčšina z nich sa týka rodinných, priateľských či pracovných nepokojov. Zoberme do rúk niektorý denník, prípadne si vypočujeme správy a zistíme, že vo svete vládne nepokoj, neznášanlivosť a z toho vznikajú vojny, vraždy a ďalšie hriechy. Aj v tejto oblasti sa máme pousilovať o vzrast, obohatenie ľudí i seba. Problém nepokoja rieši aj Pán Ježiš a zároveň nám veriacim poukazuje na jedno z riešení.

„Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a prines svoj dar" (Mt 5,23).

Ježišova misia sa na zemi začala zvláštnym oslovením ľudí – pastierov: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle" (Lk 2,14). Anjeli oslavovali svojho Boha a zároveň oznamujú ľuďom, čo bude od nich potrebné pri prijatí učenia Krista. Je to dobrá vôľa. Ježišovo učenie je tým preniknuté. Sám svojím životom človeka oslavuje Boha Otca. Ľuďom ukazuje tvár dobrej vôle. Namiesto nej sa mu dostáva pohŕdania, výsmechu, a dokonca rodáci ho chcú zhodiť zo skaly a iní mu striehnu na život.
Ježiš je však šíriteľom pokoja. Keď predpovedá Ducha Svätého, poukazuje na veľký dar, ktorý chce ľudstvu zanechať: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva" (Jn 14,27).
Ježiš ako Boh vie, kto prináša nepokoj. Je to diabol. Nič viac neprinesie svetu zla, sĺz a bolestí ako nepokoj. Preto Ježiš povzbudzuje apoštolov: „Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje" (Jn 14,27).
Z dejín Cirkvi vieme a presviedčame sa o tom aj dnes, že tí, ktorí skutočne verili v Krista, tiež ako šíritelia pokoja, stali sa vo svojej dobe významným prínosom pre svet. Kto spočíta, koľko a koľkým vojnovým konfliktom zabránili vyslanci Cirkvi! Koľko tým zachránili ľudských životov! Stačí spomenúť Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý osobne cestoval do Veľkej Británie a Argentíny, aby zabránil vojenskému konfliktu o Malvínske ostrovy r. 1983. A nielen pápež, ale tiež koľko jednoduchých kresťanov svojím pokojom, rozvahou zmierili a upokojili rozhnevaných priateľov, susedov, rodinu a podobne.
Táto téma je aktuálna aj v dnešnej dobe. Pohľad na trpiaceho Krista na kríži je pre nás dôvodom zamyslieť sa, čo môžeme urobiť my pri šírení pokoja v našom okolí. Potrebné je predísť nepokojom. „Kto čo seje, to bude aj žať", hovorí príslovie. Pohľad na Krista nás má naučiť umiernenosti, zhovievavosti, odpúšťaniu i láske. Naučiť sa krotiť svoj temperament, náladovosť, panovačnosť i tvrdohlavosť. Keď vieme, že môžeme pozitívne zasiahnuť, nesmieme hovoriť: Nehas, čo ťa nepáli. Práve naopak. Aj keď nás to bude stáť námahu, obety, pre zachovávanie pokoja a lásky nemáme ľutovať čas, ani nič iné.
Rovnako je potrebné, aby sme vedeli prijať poslov pokoja. Nie je na škodu si uvedomiť, že cez niekoho môže v takýchto chvíľach ku nám prehovoriť Boh. Zvlášť, keď sa pripravujeme na sviatosť zmierenia, jedným z hlavných bodov zamyslenia by mala byť otázka: Čo pokoj? Môžeme pristúpiť ku sviatosti, keď nevieme odpustiť, zabudnúť? Predsa v modlitbe Otče náš denne hovoríme: ... ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.. Keď my nebudeme ochotní odpustiť, ako môže Boh odpustiť nám? Nebol by to paradox?

Ani cirkevné kruhy sa nezaobídu bez problémov a napätia. Je chvályhodné, že sa naše spoločenstvo takýmto udalostiam, stretnutiam a konfliktom vyhýba. Nech nás Pán Boh od nich chráni. Z dejín poznáme významné osobnosti svätcov, medzi ktorých patria aj dnešní svätci, ktorí sa pričinili o pokoj na zemi.

Svätý Teofil, keď vzniklo napätie medzi kresťanmi ohľadom slávenia Veľkej noci, či sa má sláviť v nedeľu, alebo 14. deň nisana, veci vysvetľuje, ľudí zjednocuje, dokazuje a vec vyrieši. Na sneme v Nicei r. 325 sa tento spor uzatvoril.

Svätý Virgilius, ako arcibiskup v Arles a veľký priateľ sv. Gregora I. Veľkého (590-604), keď rieši problémy medzi veriacimi a inoveriacimi, drží sa zásady: Lepší je dobrý Žid, ako zlý katolík! V sporoch vždy hľadal pravdu, ale zároveň dobro a lásku. Až po smrti zistili, akú obetu za šírenie pokoja prinášal. Na tele mu našli znaky po kajúcom páse. Prinášal obetu za pokoj.
Vieme predsa, že Ježiš zomrel za naše hriechy. Zomrel za pokoj v našich dušiach. Nestačí len o pokoji hovoriť, ale pokoj je treba chrániť, za pokoj sa modliť a prinášať obety, a tiež vedieť pre pokoj ustúpiť, a to skôr, ako by bolo neskoro.

Prežime jeden deň ako šíritelia pokoja. Nikoho neposúdim, o nikom nepoviem nič zlé. Práve naopak, keď budem počuť a vidieť zlo, nepokoj, poprosím Boha o jeho odstránenie. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012