Meditácia na 09.04.2013

 

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Mária Kleopasova | Mk 16,9-15

separator.png

Ježiš vás chce poslať
 

Je to významný okamih vo vašom živote, keď ste sa rozhodli pred oltárom si vyslúžiť sviatosť manželstva. Je to pre vás významný deň, pretože opustením otca a matky, chcete vytvoriť jednotu medzi sebou ako muž a žena, aká je medzi Ježišom a Cirkvou. To znamená, že dnešný súhlas prijímate nie ako bremeno, ale ako krásny záväzok voči sebe na celý život.
Aj pre vás, rodičia, súrodenci, priatelia, rodina a hostia, je toto dnešné stretnutie oslovením. Pre vás, ktorí už v manželstve spolu kráčate, táto chvíľa nech sa stane posilou, pookriatím a žriedlom milostí do vášho ďalšieho života. A tí, ktorí do manželstva ešte len vstúpia, nech sa na túto cestu pripravia tak, aby to bolo milé Bohu.

Všetkým totiž dnes Ježiš adresuje slová: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu" (Mk 16,15).

tieto slová Pán Ježiš hovorí po svojom zmŕtvychvstaní, keď sa chystá odísť od apoštolov späť k Otcovi. Ježiš pripravil apoštolov na vážnu úlohu misionára, ohlasovateľa, zvestovateľa radostnej zvesti Evanjelia. Apoštoli prešli krízou viery a lásky. V Getsemanskej záhrade a na Pilátovom dvore Peter zaprel Krista, a predsa Ježiš im slovom nevyčítal ich správanie, a dokonca Petra ustanovuje za svojho nástupcu na zemi.
Prečo to všetko Ježiš urobil? Pretože videl do sŕdc svojich učeníkov, že to urobili len v slabosti. Po jeho zmŕtvychvstaní však viera v nich dozrela. Už neboli ustráchaní. Peter sa už nebojí kríža, práve naopak, povie svojim vrahom, ktorí ho chcú ukrižovať ako jeho Majstra: - Nie tak. Ja si to nezaslúžim. Prosím, dole hlavou ma ukrižujte. – A tak Ondrej sa tiež dá ukrižovať v podobe písmena X, Šimon prerezať pílou, Bartolomej z kože zodrať, Jakub prvý zabiť kyjakom v Jeruzaleme, Pavol si dá sťať hlavu. A tak všetci, až na Jána, ktorý zomrel prirodzenou smrťou, zomreli ako mučeníci. To dokázala dozretá viera.

Zhromaždili sme sa tu, aby sme boli svedkami vašej dozretej lásky X a Y. Ani vaša láska nie je záležitosťou jedného dňa. Vy najlepšie viete, ako sa veci odohrali. Dnes tu stojíte slobodne. Veď, keby to bolo ináč, sviatosť by nebola platná.
Chcete začať nový život. Chcete prijať dieťa ako dar od Pána Boha. Neviete však, čo bude, čo vás čaká; koľko rokov vám Pán Ježiš pripravuje na spoločnej ceste životom? Koľko detí? Kde a ako budete ďalej žiť, podnikať a podobne. Jedno je však dnes isté, viac ako si to snáď myslíme, že Boh vás dnes chce požehnať. On vás neopustí, keď ho vy neopustíte. On dokonca bude aj vtedy pri vás a čakať na vás, keby ste ho vy zradili hriechom. Práve preto dnes sa vrúcne a zbožne modlite. Proste Ježiša o požehnanie a posilu pre vašu novú cestu životom.
Iste aj vy, známi, si prajete a prajete to i týmto novomanželom, aby boli v živote nielen šťastní, zdraví, dlho mladí, pekní a tiež bohatí, ale aj to, aby si získali čo najviac zásluh tu na zemi tým, že si budú plniť svoje povinnosti a raz sa s vami všetkými, i s ich deťmi stretli v Ježišovom kráľovstve. Nie je to vôbec málo, ak im toto prajete. A ak to robíte s čistým srdcom, je to veľké vaše požehnanie na začiatku ich spoločnej cesty. Ba dokonca je to aj dôvod, aby aj vám všetkým Boh počas tejto svätej omše ešte viac požehnal.

Nič sa podstatné nemení tu pred oltárom, a predsa. Aj keď vaše prstene vám budú pripomínať tento deň, viac vám iste bude mementom túžba s Božím požehnaním prejsť svojím spoločným životom.
Budete si iste spomínať, že ste sa brali vo veľkonočnom období a môžete si spomínať aj na dnešnú svätú, ktorá stála pod krížom Pána Ježiša. Je to Mária Kleopasova, matka apoštola Jakuba mladšieho a švagriná svätého Jozefa. Ona bola medzi ženami, ktoré v nedeľné ráno, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych, ponáhľala sa ku hrobu.
Proste Máriu Kleopasovu, aby ste aj vy tak ochotne milovali Ježiša ako ona, aby aj vy ste nielen počas života tu na zemi boli šťastní, ale aby vás raz odmenil podobne ako ju. O to proste aj vy ostatní. Proste túto ženu, matku apoštola Jakuba za seba, svoje rodiny, životných partnerov a deti.

Nech tento deň je veľkým dňom - dvota, nových nádejí, radostí a šťastia. To nielen vám, novomanželom, ale aj všetkým prítomným vyprosujem a žehnám. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012