Meditácia na 15.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Žofia, mučenica | Jn 17,11b-19

separator.png

Litánie loretánske „Matka nepoškvrnená"

Hriech je nepriateľ jednoty
 

Hriech v našej dobe má zelenú. Preto cítime, že viac nám pribúda strachu. Čím ďalej tým viac počujeme o neistej budúcnosti človeka. A tým viac si máme uvedomiť význam čistého a pokojného života podľa príkladu Panny Márie.
Pán Ježiš sa v evanjeliu modlil: „Aby boli jedno ako my" (Jn 17,11).

Pán miloval svoju matku. Tieto slová sa nevzťahovali len na Pannu Máriu, ale na všetkých, čo uveria v jeho slová, aby sa zadívali na jednotu, ktorú Pán Ježiš vytvára so svojím Otcom.

Ak sa v duchu prejdeme svojím okolím, zistíme pomerne rýchlo, čo spôsobuje hriech. áno, je to absencia lásky. A následky vidíme v rodinách, na pracoviskách i vo verejnom živote. Ak je dnes niečo potrebné, tak je to prijať slová Pána Ježiša o jednote. O aktuálnosti týchto slov náš učí aj história i súčasnosť Cirkvi.
Matka synov Zebedejových raz oslovila Pána Ježiša: „Povedz, aby títo dvaja moji synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici" (Mt 20,21). Vieme, čo spôsobili tieto slová medzi apoštolmi. Rovnako sú to slová, ktoré Pán Ježiš vyčítal apoštolom v Kafarnaume, keď sa apoštoli cestou zhovárali, kto je medzi nimi väčší (por. Mk 9,33-37).
V roku 1053 dochádza k rozkolu Východ – Západ. Od roku 1521 začína protestantské hnutie pod vedením Luthera, Zwingliho a Kalvina. Od roku 1534, keď sa Henrich VIII. postavil proti vôli pápeža, šíri sa anglikánska Cirkev.
Hriech, ktorý začal v tých časoch, ničí aj dnes pokoj. Hoci dnes sa na pokoj dívame už v inom svetle, predsa je potrebné na pokoj sa dívať aj vo svetle čistého svedomia. Pán Ježiš od náš žiada jednotu a svätosť. Chce, aby sme sa navonok od iných ľudí nelíšili ničím mimoriadnym, a predsa. Aj keď máme so svetom mnoho spoločné, jedno je najdôležitejšie; žiť v čistote srdca, chrániť si svoj vnútorný poriadok, udržiavať správny vzťah s Bohom.
Panna Mária, ktorej sa hriech nedotkol, nedala súhlas k žiadnemu vedome a dobrovoľne spáchanému hriechu, aj nám je dnes oporou.
Aj keď sa v rámci ekumenizmu mnoho udialo, je potrebné, aby sme svojim bratom predstavili Pannu Máriu ako obohatenie, a nie ako prekážku. Vyžaduje to zo strany nás veriacich, ktorí vzdávame Panne Márii úctu, urobiť všetko preto, aby druhá strana pochopila veľkosť jej čistého života a vážne oslovenie tohto života pre nás. Z druhej strany bolo by pekné a užitočné, keby sa k tomuto problému nepristupovalo zaujato. Aj dnes sa robia významné podujatia, ktoré svojím obsahom, zameraním sú v tejto oblasti prínosom. Panna Mária nás všetkých zastupovala pod krížom svojho Syna. Rovnako aj nám dnes majú znieť slová, že cez Jána sme ju všetci dostali za svoju matku.

Dnes je potrebné odstrániť zlobu, nepriateľstvo, nenávisť, nevraživosť medzi nami, ktorí sa hlásime k učeniu Krista. A práve Panna Mária tu zohráva vážnu pozitívnu úlohu.

O svätej Žofii vieme veľmi málo, iba to, že vydala svedectvo krvi. To stačí, aby sme si uvedomili jej úlohu, ktorú od nej žiadal Pán.

Od každého z nás žiada čistotu srdca. To je aktuálna potreba si znova a znova pripomenúť a tiež aj podľa toho žiť. Akýkoľvek hriech je opak toho, čo chce od nás Pán.

Je správne, keď sme pevne rozhodnutí v našom živote - nikdy vedome a dobrovoľne nedať hriechu zelenú. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012