Meditácia na 16.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník | Jn 16,29-33

separator.png
Litánie loretánske „Matka neporušená"

Veríme pre pokoj
 

Viaceré cestovné kancelárie pozývajú, a povedzme si hneď, že s úspechom, ľudí na rekreáciu, výlet do ticha. Mnohí tak strávia dva-tri týždne v tichu púšte a iní v tichu neporušenej prírody v džungli i v pralesoch. Obdivujú neporušenosť prírody, do ktorej ľudská ruka nezasahuje. toto všetko blahodarne pôsobí na telesnú i duševnú rovnováhu človeka.

Aj nám dnes Pán Ježiš pripomína pokoj: „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj" (Jn 16,33).

V čom im Ježiš ukazuje pokoj? Ján o tom píše: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch" (Jn 16,29).
Tú to slová zo záveru Ježišovej veľkňazskej modlitby z večeradla. Blíži sa hodina, keď Pán Ježiš bude vydaný do rúk veľkňaza a Poncius Pilát pre ich „pokoj" odsúdi na smrť ľuďmi očakávaného a prorokmi predpovedaného Mesiáša. Ježiš je pokojný. Blíži sa najťažšia časť jeho misie na zemi v ľudskom tele. Táto udalosť začala v lone „Matky neporušenej".

Tento titul jej dáva Cirkev, aby sme si pripomenuli veľký zázrak Boha pri príchode Pána Ježiša na svet. Neporušilo sa jej panenstvo preto, aby bola Matkou. Počatie Pána Ježiša v lone Panny Márie sa udialo bez pričinenia muža, z vôle Boha a so súhlasom Panny Márie, ktorý je rozhodujúci. Je to slobodný súhlas. Touto slobodou najviac oslávila Boha. Nikdy nechcela zarmútiť Boha. Čo chce Boh, to chce aj ona. Tak ako to, čo chce Boh Otec, to chce aj Boh Syn. A do tretice, čo chce Boh, je správne, že chceme aj my. Telo Panny Márie z vôle Boha ostáva neporušené v panenstve. Tak až do konca čias „telesná neporušenosť" Panny Márie je inšpiráciou pre nás, ktorí ju nasledujeme, aby sme si vážili neporušený vzťah k Bohu. Ničím nenarušiť svoj telesný, ako aj duševný vzťah k Bohu. Preto z času na čas je správne, keď si nachádzame čas, aby sme sa ponorili do ticha a rozjímali, uvažovali o hodnote a kráse svojho vzťahu k Bohu. Časté nakontaktovanie na Boha stáva sa našou silou, nádejou, najmä pre prípad, keď sa máme osvedčiť vo vernosti k Bohu.

Že je to pravda, presviedčame sa pomerne často. Chceme si plniť svoje povinnosti stavu a povolania v každom veku a za každých okolností. Cítime to ako záväzok vyplývajúci z nášho krstu. Boh si nás pozýva k svätosti. A práve túžba po večnom spojení s Bohom je nám inšpiráciou zachovať sa milým Bohu.
Dnes si spomíname na sv. Jána Nepomuckého, rodáka z južných Čiech.

Stal sa doktorom cirkevného práva a generálnym vikárom pražského arcibiskupa Jána z Jenštejna. Aj na tomto poste, ako aj vždy predtým, hájil záujmy Cirkvi. Kráľ Václav IV. bol známy svojím nemravným životom. V tom čase si kráľovná vybrala Jána za spovedníka. Kráľ chcel, aby mu Ján prezradil spovedné tajomstvo. Ján i napriek mučeniu, a nie príjemnému, a smrti vo Vltave neporuší spovedné tajomstvo. 20. 3. 1393 je utopený. Jánov príklad je pre nás aj po stáročiach mementom. Ján sa ako kňaz a spovedník pripodobnil k Panne Márii „Neporušenej".

Takto sa aj nám dnes znova dostáva uistenia, že vždy znova môžeme začať vo svojej vernosti k Bohu aj cez sviatosť zmierenia.
Je správne, že si všetci nachádzame cestu k „Matke neporušenej". Potrebujeme silu a milosti, ak chceme vo svojom stave života, úlohe a poslaní vytrvať. Je krásne, keď sa rodičia modlia nielen za svoje deti, aby ich dobre pripravili na život, ale keď aj prosia „Matku neporušenú", aby neporušili sľub, ktorý si dali pri oltári, keď povedali: - Do tvojej a mojej smrti, v žiadnom protivenstve, tak mi Pán Boh pomáhaj! – Je správne, keď „Matku neporušenú" prosia mladí, ktorí si uvedomujú budúcu zodpovednosť vo zväzku manželstva. Dobrá a neporušená príprava na manželstvo je zárukou, že ich manželstvo nebude poznať hriech nevery, či vraždy nenarodeného života.
Prosme „Matku neporušenú" všetci a je krásne, keď si starší prosia milosť prežiť starobu tak, aby odovzdali tak telo, ako aj dušu Bohu, aby mohli obsiahnuť odmenu od Ježiša-Sudcu.

Dnes, keď prežívame ticho a prosíme Pannu Máriu, iste získame viac ako tí, čo odchádzajú s cestovnými kanceláriami do ticha púšte, pralesa. Tí si odnášajú odtiaľ sily tela. My si však môžeme odniesť aj posilu v milostiach. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012