Meditácia na 30.05.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Félix I., pápež | Mk 12,1-12

separator.png

Litánie loretánske „Príčina našej radosti"

Pravá radosť
 

Mnohí ľudia vidia príčinu svojej radosti na nesprávnom mieste. "Mať tak tie peniaze, čo vyhrala v lotérii!" povedal mladý muž. A výherkyňa sa vyjadrila: "Výhra mi nepriniesla takú radosť, akú som očakávala. Dostala som viac nechutných listov, a dokonca aj vyhrážok."
Rodičia robili všetko preto, aby sa ich syn dostal na vysokú školu, aby mal titul a postavenie. Preto žili len pre svojho jedináčika, neviedli ho k Bohu, len aby mu nič neškodilo. Sú dnes títo rodičia šťastní? Otec hovorí: "Ubil ma, keď som mu dohováral, aby prestal piť, lebo ináč si prácu nenájde a žena s deťmi odíde." Akú radosť však cítili v srdciach naši prvoprijímajúci? Ach, tie ich oči! Tá túžba po Bohu. Ich nadšené rozprávanie. A slzy v očiach rodičov?
Končí sa mesiac máj. Rozkvitnuté kvety a zeleň v našom okolí nám pripomínajú ešte väčšiu príčinu našej radosti. áno, je to Panna Mária, v ktorej nachádzame nové dôvody skutočne sa radovať a právom jej tak patrí titul „Príčina našej radosti".

Pán Ježiš nás v podobenstve o zlých vinohradníkoch chce poučiť, ako a kde nachádzať skutočnú radosť.
Podobenstvo začína príjemne: „Istý človek vysadil vinicu" (Mk 12,1). Ten istý človek je Ježiš sám. Toto podobenstvo nasleduje po jeho ostrom napomenutí vodcov národa a chcel ním prebudiť ich svedomie a poukázať na závažnosť ich nesprávneho počínania. Na túto reakciu Pána Ježiša sa vzťahujú aj slová: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril svet" (Por. Hebr 1,1-2).
Ježiš chce zachrániť svoj národ. Poukazuje im na následky, do akých krajností musí vyzrieť nevraživosť. Podobenstvo o Božej vinici však na tomto mieste veľmi jasne poukazuje, ako ďaleko už zašlo toto nepriateľstvo. Ježiš chce svojím podobenstvom dať odpoveď, ktorú odoprel vodcom národa, totiž: Ja som Syn Boží, a odtiaľ pochádza moja plná moc. Podobenstvo bolo pre vtedajších poslucháčov tak ľahko pochopiteľné, že z neho zreteľne vyrozumeli strašný rozsudok nad sebou, ako to vidieť zo slov: „Vybadali totiž, že to o nich povedal podobenstvo" (Mk 12,12).
Národ je nešťastný. Ježiš mu prináša pravú radosť a národ Ježiša neprijíma. Pán Ježiš robí všetko preto, aby národ bol šťastný. Na jeho podobenstvo sa vzťahujú aj slová: „Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo" (Iz 42,3). Pán Ježiš kade chodil, dobre robil. Spomeňme si, akú radosť prežívali Marta a Mária, keď im Pán Ježiš vzkriesil z mŕtvych brata Lazára. a čo matka naimského mládenca? Jairus a jeho žena? Aká to bola radosť v srdci lotra na kríži, keď mu Ježiš udelil amnestiu? A čo neveriaci Tomáš, keď videl svojho Majstra?
Aj Panna Mária je šťastná. Iste prežívala živú radosť pri zvestovaní, počas betlehemskej noci, pri príchode kráľov. Radosť Panny Márie stala sa impulzom pre radosť u svätcov, ktorí objavili aj v utrpení, bolesti, neúspechu a ťažkostiach radosť, ktorú im nikto nezoberie.
Kresťania, ktorí šli na smrť za Krista, šli so spevom. Kati sa divili. Koľkí zomierajú od bolestí pokrivení, znetvorení, a predsa šťastní! Tešia sa, že od Ježiša prijmú odmenu, večnú radosť. Úcta k Panne Márii v nás vzbudzuje radosť.

Slovo „félix" znamená „šťastný". Keď sv. Félix ako kňaz šiel na popravu, musel aj navonok preukazovať radosť, keď iný muž zo zástupu zvolal: "Aj ja som kresťan!" Pripútali ho ku Félixovi a zomreli spolu. Skutočná radosť je poklad. Je dar.

Žime a hľadajme pravú radosť. Radosť je Ježiš a Mária. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012