Meditácia na 03.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Karol Lwanga a 21 spoločníkov, mučeníci | Mt 5,1-12a

separator.png

Cena obety
 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa vyhovárame, keď sa jedná o účasť na svätej omši, častejšom pristupovaní ku sviatostiam, alebo hlbšom prežívaní svojho kresťanstva? Výhovorka – nemám čas – neobstojí. Veď vzápätí dokážeme veľa času presedieť pred televízorom, prípadne v inej spoločnosti rozprávaním. Rovnako neobstojí výhovorka: Chcem si odpočinúť. Áno, človek čaká na nedeľu, ale účasť na nedeľnej omši aj s cestami trvá tak dve hodiny. A tie ostatné? Nie sme ďaleko od pravdy, keby radšej takí poznamenali: Nechce sa mi, nemám záujem. To však neurobia. Mnohí totiž sú si vedomí povinnosti ku svojej duši. Aj dnes, hoci je pracovný deň, našli sme si čas na svätú omšu. Prosme o vytrvalosť v dobrom pre seba a svojich drahých. Prosme však aj za tých, ktorí už podľahli svojej lenivosti, sebectvu a neláske voči Bohu.

Ježišove blahoslavenstvá sú posilnením pre nás: „Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi"(Mt 5,12a).

Vrch blahoslavenstiev je mierny kopec na západnej časti Tiberiadského jazera. Kristus často z tohto miesta pozeral na jazero. Tu v tichu učí nielen učeníkov, ale aj veľký zástup. Ježiš pozná nielen situáciu svojich poslucháčov, ale aj ťažkosti všetkých ľudí až do konca čias. On jediný môže prisľúbiť Božie kráľovstvo. Ježiš nielen hovorí, ale aj prežíva chudobu a dáva všetkým chudobným nielen hmotnú, ale aj duchovnú istotu, keď zostanú verní ideám, ktoré on učí. Za to ich odmena neminie.
Kto vyroní slzu pre hriech, pretože spoznal veľkosť urážky, ktorej sa dopustil, prípadne za iných, ten nájde potešenie. Spomeňme si dnes na Petra po udalostiach na Pilátovom nádvorí.
Tí, ktorí budú pre Krista trpieť, budú to musieť často robiť v tichu. Svet im bude brať život. Ježiš im prisľubuje novú zem – stav odmeny. aj Ježiš, ako tichý Baránok, bol vedený na zabitie, aby mu raz Otec odovzdal moc nad všetkým a všetkými.
Pravda je len jedna. Ježiš sa nazval Pravdou. Koľkí zasvätia svoj život spravodlivosti! Budú za ňu bojovať láskou, budú po nej túžiť. Ich činnosť odmení sám Kristus. Spomeňme si na množstvo vyznávačov, ktorí aj dnes zápasia so svetom nie o seba, ale o nasýtenie sveta pravdou.
V dnešnom zhone zabúdame na mnohé hodnoty. Ježiš to vedel, a preto hovorí, že šťastní budú milosrdní. Prečo? Títo v utrápených starých a chorých, bez domova a v sirotách vidia Boha. Už tu na zemi spoznávajú predsieň neba. Spomeňme si na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, prípadne o dobrom pastierovi. Zdravý človek, popri z toho plynúcich prednostiach, musí niesť aj ťažkosť boja o svoju čistotu. Ježiš nás uisťuje, že kto tento boj podstúpi s ním, ten bude šťastný. Aj v tomto kríži si máme byť vedomí toho, že Boh nikoho neskúša nad jeho sily, ba priam naopak, kto sa zverí jeho ochrane, získava ešte viac zásluh.
Ježiš, keď hovorí o blahoslavených, ktorí šíria pokoj, nemyslí len na svetový mier, ale aj na tých, ktorí zabraňujú hriechu u seba, a aj u iných. Hriech neurobí pokojné vnútro človeka. Šťastní sú tí, korí sa vedia ovládať, kontrolovať, pretože sa stávajú bratmi a sestrami Krista-Kráľa pokoja, a teda sú Božími synmi a dcérami.
Ježiš nikomu na zemi nesľúbil raj. „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás" (Jn 15,20). Kto však bude znášať prenasledovanie pre spravodlivosť, en získa ďalší z prísľubov Krista. Rovnako každý, kto pre Krista bude tupený, očierňovaný, urážaný, nemusí sa báť o odmenu, ktorú mu pripraví sám Kristus.

Tieto slová Krista o blahoslavenstvách sú každému z nás jasné. Vyzývajú nás a oslovujú. A naša odpoveď? Sme ľudia slobodní a obdarení rozumom.

áno, práve preto chceme povedať: S pomocou Božou chcem! Dôverujeme v pomoc Božiu. Vieme, že sme slabí. Kto však svoju dôveru vkladá v Boha, ten sa stáva silným.

Príkladom je nám dnešný svätec Karol Lwanga so svojimi 21 spoločníkmi, ktorí 3. júna 1886 v africkej Ugande boli usmrtení na príkaz kráľa Mwangy. Boh ich vernosť odmenil večnou slávou. V roku 1920 pápež Benedikt XV. ich vyhlásil po náležitých šetreniach za blahoslavených a Pavol Vi. v roku 1964 za svätých. Karol bol veliteľom ochranky kráľa. Nikdy nemal najmenší úmysel spôsobiť kráľovi nejakú ujmu. Bol to statočný a verný veliteľ. Kráľ ho dal upáliť len preto, že bol kresťan. Karol zomieral spokojne na vŕšku Namugongo spolu so svojimi spoločníkmi. Za pol hodiny z ich tiel zostal popol a pár ohorených kostí. Ich duše sa však zaradili do zástupu blažených v nebi.

Ich smrť sa stala pre Ugandu semenom novej Cirkvi. Dnes táto krajina má viac ako 5 miliónov kresťanov. Boh nemá svojich len bielej farby, ale každej, rovnako jazyka, reči a kultúry. A práve dnes, spojení s bratmi a sestrami na celom svete tešme sa, že Ježiš vypovedal tak významné slová uistenia i na našu adresu.

A to je dnes pre nás vzpruhou; viac času a obety venovať Bohu. Časté stretnutia s Kristom v Eucharistii, pri svätej omši, v modlitbe a iných prejavoch kresťanského cítenia je pre nás oddych, pookriatie, úľava, hoci sa musíme mnohých vecí zriecť, prinútiť a rozkázať si. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012