Meditácia na 10.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

blahoslavený Bohumil, arcibiskup | Mt 5,27-32

separator.png

Litánie loretánske „Uzdravenie nemocných"

Nikto nie je imúnny
 

O čom sa dnes často hovorí? O sexe. Čo nám dnes zovšednelo? Čistota, vernosť manželská, čistá predmanželská príprava. Až na pár časopisov, v každom sa nám ponúka ľudské telo. Áno, krásne telá! Boh ich stvoril. Ale tieto ponúkané, predávané telá nás robia chorými. Nemyslíme tu hneď na AIDS, pohlavné choroby, ale na stratu čistého srdca. Dnešný svet je chorý. Nakazila ho nečistota krásnych tiel. Je to skutočná realita. Božie dielo sa obrátilo proti Stvoriteľovi. Najhoršie na tom je, že nikto z nás nie je celkom odolný, imúnny proti tejto chorobe.

A práve preto si viac uvedomujeme slová Pána Ježiša z dnešného evanjelia: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci" (Mt 5,28).

Ježiš myslí na akt vôle a rozumu, keď človek vedome a dobrovoľne súhlasí s myšlienkou, slovom, pohľadom a skutkom, ktoré sa protiví príkazu - nescudzoložíš a nepožiadaš manželku/manžela, blížneho svojho. Pán Ježiš vážnosť slov zdôrazňuje fyzickou terapiou. Zriekni sa radšej oka, ak ťa zvádza na hriech. Zriekni sa radšej ruky, ak ťa zvádza na hriech. A veru, oko a ruka nie sú maličkosť! Tým viac si máme uvedomiť vážnosť napomenutia. Možno sa to na prvé počutie nebude zdať, ale žalmista má pravdu, keď píše: „Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany" (Ž 146,3).

Pán Ježiš, ktorý nepoznal hriech a ktorý prišiel na svet, aby náš hriech zničil, vyhlásil o sebe, že prišiel dvíhať zlomených, uzdravovať chorých a kriesiť mŕtvych. A to, čo on prišiel dávať do poriadku, to zlo najčastejšie spôsobuje hriech nečistoty. To znamená, keď dávame súhlas k tomu, na čo nemáme právo. Pán Ježiš prvý zázrak spravil na príhovor Panny Márie, keď sa v Káne Galilejskej minulo víno. Panna Mária nás chce aj dnes uchrániť pred hanbou, nie iba tu na zemi, ale aj vo večnosti. Keď zradíme čistotu, keď počnúc myšlienkami a končiac skutkom zradíme Boha v príkaze o čistote, chce nám pomôcť znova začať žiť v čistote. aj dnes nám chce pomôcť. Ako? Chce nám pomôcť uchrániť si čistotu tela i duše. A tomu, kto už ochutnal zakázané ovocie a má dobrú vôľu hriech zanechať, chce pomôcť.
Panna Mária je dnes pred našimi očami ako „Uzdravenie nemocných". Je pravdou, že o tomto ľudia neradi počúvajú. Stačí si pozrieť čísla rozvodov, čísla titulov časopisov, náklad pornočasopisov a filmov, a budeme šokovaní. Na slová Pána Ježiša sa pozerajú preto ako na nemoderné, zakazujúce čosi pekné a príjemné. Áno, nejeden liek je odpudzujúci, ale keď človek chce byť zdravý, prijíma aj takýto liek. Aj Panna Mária je pre mnohých vo svojej čistote nemoderná! Je nám však Ježišom predstavená aj ako liek proti hriechu. Každý hriech zabíja večný život.

Dnešný svätec - blahoslavený Bohumil po piatich rokoch so súhlasom pápeža odstupuje z úradu biskupa a odchádza do kamaldulského kláštora. Chce sa tam pripraviť na dobrú smrť, ktorú tušil. Bohumila neviedla k tomu myšlienka egoizmu a nechcel sa tým zbaviť úlohy pracovať na záchrane duší! Práve naopak! Chcel ešte intenzívnejšie zachraňovať duše, a preto zvyšok života premenil na ustavičný chválospev. Jednoducho! V pastorácii často videl, že ľudia nemajú čas na Boha. Preto ho málo poznajú, ešte menej milujú a mnohokrát aj urážajú. Chcel milovať ako Mária pri nohách Učiteľa. Vyvolil si lepšiu čiastku, ktorá mu nebola odňatá ani najvyšším Pastierom Cirkvi... Po príklade blahoslaveného Bohumila staneme sa aj my Bohumilmi!

Vieme, že Pán Ježiš uzdravoval, učil, a to len pre dobro ľudí. Vieme, že nám dal Pannu Máriu, aby nám pomáhala. Zázraky sa dejú aj dnes.

Dojímavý prípad sa stal v Lurdoch. Priatelia - kňazi tam priviezli 8. augusta chorého spolubrata-kňaza. Mal 40 rokov a 11 rokov bol chorý. Za tých 11 rokov mal len dve sv. omše, aj to druhú pri jaskyni, kde sa Panna Mária zjavila sv. Bernadete. Kňazi mu pomáhali dvíhať paténu a kalich. Nehýbal rukami. Mnohí, ktorí to videli, mávli nad ním rukou. Niet mu pomoci. Priatelia ho každý deň nosili k jaskyni a do kúpeľa. 15. augusta ho sedem ráz ponorili do kúpeľa. Vtedy zacítil strašné lámanie v kostiach a vo svaloch, že až skríkol. Hneď vzápätí cítil veľké teplo. Začal hýbať rukami a postavil sa na nohy. Pred jaskyňou zvolal: "Som uzdravený!" Na kolenách nahlas ďakoval Panne Márii za túto milosť. Hneď chcel slúžiť sv. omšu. Keď sa obliekal ku sv. omši, oslovil ho starší muž: "Pane, prosím, vyspovedajte ma. 40 rokov som nebol pri spovedi. Stratil som vieru. Dnes som videl, čo sa s vami stalo, chcem sa vrátiť do Cirkvi." Kňaz slávil sv. omšu ako poďakovanie za dve zdravenia: za uzdravenie tela a duše. Keď dával kňaz Telo Pána Ježiša novoobrátenému kresťanovi, plakali nielen oni dvaja, ale celý zástup pred Massabiellskou jaskyňou na brehu rieky Gava.
Panna Mária je skutočne „Uzdravenie nemocných". Prosme ju o milosť uchovať si zdravie tela i duše. Keď sme už chorí, s vierou prosme o pomoc a silu. aj keď nebudeme hneď uzdravení, môžeme si byť istí, že sme spravili krok ku spáse svojej duše.

Svet je chorý. Svet má však veľkú liečiteľku. Záleží len od nás, od každého jednotlivo, ako sa dokážeme priblížiť k Panne Márii a nasledovať jej príklad a rady. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012