Meditácia na 27.07.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Gorazd a spoločníci | Mt 13,44-46

separator.png

Poklad viery
 

Je správne, keď každý občan pozná históriu svojho národa. Vtedy si vie viac chrániť svoju rodnú zem, jazyk, pamiatky a všetko, čo s tým súvisí a nemusí to viesť k nezdravému nacionalizmu. S históriou nášho národa je úzko spätá aj viera. Dôkazom toho sú nielen vierozvestcovia sv. Cyril a Metod, ale aj ich päť žiakov: Klement, Gorazd, Nauman, Angelár a Sáva. Títo a po nich ďalší, donedávna najmä kňazi, ale aj laici, pracovali tak, že sa na nich vzťahujú slová Pána Ježiša o poklade a kupcovi.

„... Keď človek nájde poklad, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi... podobá sa kupcovi, ... Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju" (Mt 13,44-46).

Pán Ježiš poukazuje na hodnotu Božieho kráľovstva. Tieto podobenstvá patria medzi sedem podobenstiev, ktoré hovoria o vysokej cene nebeských hodnôt. Boh oslovuje každého človeka, aby hľadal to najcennejšie, čo človek má na zemi získať – hodnoty pre večný život. Život na zemi nie je náhoda. Boh človeku, ktorý chce získať Božie kráľovstvo, pomáha. Viera je milosť, a predsa musí sa človek slobodne a dobrovoľne rozhodnúť buď pre Boha, alebo proti Bohu. Vo všetkých prípadoch hľadanie Boha ma takú hodnotu, že sa za to môže dať všetko ostatné.
Viera, ako poklad skrytý na poli, je veľká hodnota. Mnohí prechádzajú okolo, a poklad sa im nestáva obohatením. Mnohí sa stretli len raz s Ježišom a započúvali sa do jeho slov; dali sa osloviť udalosťami, ktoré sa dialo jeho rukami a poznali hodnotu viery, ku ktorej sa nič nedalo prirovnať. Mnohí preto sú ochotní podstúpiť všetko: opustiť svoj rodný kraj a stať sa misionárom; zriecť sa pohodlia; ba mnohí si volia radšej smrť, ako y mali zradiť svoju vieru. Žena Samaritánka, keď sa stretla s Ježišom, mení svoje zmýšľanie (por. Jn 4,29). Žalárnik sa dáva pokrstiť apoštolovi Pavlovi. Perla znázorňujúca poklad prezrádza, že nie je zbytočné, keď človek podniká všetko preto, aby získal vytúženú odmenu. Spomeňme hľadajúceho Kornélia (por. Sk 10,23-30); Lýdiu, o ktorej sa hovorí, že jej Pán otvoril srdce (por. Sk 16,14).

Tieto Ježišove slová oslovujú aj nás, aby sme Boha hľadali s celou vážnosťou a vo vernosti k jeho učeniu napredovali. Taktiež si máme uvedomiť; pre koho Božia vec nie je hodná obety, ten nikdy nepochopí vzácnosť perly. Vzácna perla je nezničiteľná, nemožno ju stratiť a získavame ju už tu na zemi, aby tiahla naše srdce do neba. Tí, ktorí uveria v Krista, sú ochotní prijať všetko pre Krista. Perla nie je nič iné ako sám Ježiš. On je tou perlou, v ktorej je skrytá Otcova sláva.
Obe podobenstvá sa zhodujú v tom, že sa jedná o niečo veľmi cenné, ktorého hodnota je taká vysoká, že všetko ostatné sa môže a musí obetovať. Obaja nálezcovia všetko predajú, aby získali majetok. Sú medzi nimi aj rozdiely. V poklade na roli ide o náhodne nájdený poklad a v podobenstve o perle ide o nájdenie cennej perly po dlhom hľadaní. Viera je dar. Tento dar možno nájsť pomerne rýchlo a v inom prípade po dlhom hľadaní. Kto hľadá, to znamená ten, kto túži po spojení s Bohom, už vtedy sa stretáva s milosťou.

Tak je to aj v živote. K pokladu viery môže človek celkom neočakávane prísť. Deje sa to pri udalosti, keď dochádza k obráteniu, keď jeho pohľad na veci, život a večnosť, čo bolo dovtedy skôr prejavom chudoby, sa mení na veľký poklad. Často k tomu dochádza pri náhlej smrti milovaného človeka, v chorobe, ale aj v stretnutiach a slávnostiach, pri ktorých zasiahne milosť Božia. V inom prípade sa o vieru vedie tvrdý, ťažký a dlho trvajúci boj. Už v tom čase Boh dáva svoju milosť. Človek bojuje o svoju vieru a už vtedy stáva sa bohatým. To sa deje pomerne často po celý život.

Žiaci sv. Metoda - Klement, Gorazd, Nauman, Angelár i Sáva po smrti svojho učiteľa museli znášať ťažkosti pre svoju vieru. Tak biskup Wiching ako aj vládca Svätopluk im dávali pocítiť svoju moc. Boli to však muži viery. Dokazuje to ich osobný príklad. Po väzení, urážkach a prenasledovaniach sa nevzdávajú svojej viery. Odchádzajú do cudziny, aby tam siali Božie slovo, keď doma im v tom bolo bránené. Klement sa stáva biskupom v Macedónii. Boli to verní Boží služobníci.

To, že dnes náš národ je veriaci, je iste zásluhou aj sv. Gorazda a jeho spoločníkov. Dnes sa môžeme obrátiť na týchto svätcov s prosbou: Vyprosujte nám silnú a pevnú vieru. Chceme verne vytrvať na ceste za Ježišom. Svoj poklad viery chceme nájsť, udržať si ho tak, ako to vidíme na vašom príklade. Tak splníme to, čo od nás v tejto historickej dobe čaká Boh a máme verne odovzdať budúcim generáciám. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012