Meditácia na 29.07.2013

Neprehliadnite naše NOVINKY pre vás: 

Jednoduchá a rýchla pomôcka (nielen) pre kňazov - Zoznam evanjelií pre všedné dni, nedele a sviatky

V homíliách uverejňujeme nové knihy: 

 absolutna_istota_-_lubomir_stancek_obalka_julia_kubicova.jpg  uverit_slovam_od_matusa_-_lubomir_stancek_-_julia_kubicova.jpg  marek_slovom_-_lubomir_stancek_-_julia_kubicova.jpg

separator.png

V rubrike pre študentov sme pridali a môžete si pozrieť pomcné materiály z oblasti ekumenizmu:
EKUMENIZMUS v rokoch 1989 až 2012, Ekumenizmus a Benedikt XVI.

...a váš obľúbený 
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 3.   Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 4.  Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 5.
             

separator.png

S úctou a láskou sa obraciame na vás s prosbou o podporu formou sponzoringu na vydávanie nových kníh. Sme ochotní
v knihách, ktoré vydáme s vašou pomocou, uverejniť aj vaše firemné logo a neznámym sponzorom sľubujeme modlitbu.  

S úctou Ľubomír Stanček, Ulica zimná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
Finančný dar prosím posielajte výhradne poštovou poukážkou na uvedenú adresu.

separator.png

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Marta | Mt 13,54-58

separator.png

Vedieť prijať Ježiša
 

Keď pozeráme na vonkajšie prejavy viery vo svojom okolí, nie so všetkým súhlasíme. Nie všetko, aj keď nemáme väčšie teologické vzdelanie, môžeme považovať za správne, dôstojné a prinášajúce obohatenie.
Jedni si potrpia na externom vystupovaní, iní chcú riadiť a zasahovať tam a tak, kde im to nepatrí a neprináleží. Je správne, keď vieme prijať Ježiša a žiť svoju vieru tak, aby to bolo nám i okoliu na osoh.

Matúš o rodákoch Pána Ježiša napísal: „Pohoršovali sa na ňom" (Mt 13,57).

Ježiš vyrástol v Nazarete. Pri svojej činnosti ako Učiteľ prichádza do Nazareta, aby am učil. Aj svojim rodákom chce povedať, že nikto nie je vylúčený z Božieho kráľovstva. Keď ako dospelý Žid číta z podaného zvitku, kde sú napísané slová proroka Izaiáša: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným" (Iz 61,1-2), využije na oznámenie svojim rodákom, že na ňom sa plní predpoveď spásy.
To iste vzbudilo rozruch. Oni prišli si vypočuť už vtedy známeho učiteľa, nie však, ako on o sebe tvrdí, že je Boží Syn. Jeho počínanie potlačilo pôvodný údiv a zvedavosť. Neprijmú svojho rodáka tak, ako ho prijímali inde. Sú pohoršení jeho správaním. Je to predsa muž, ktorého rodokmeň je pre nich bezvýznamný a jeho rodičia boli nízkeho stavu. Jozef bol tesárom, sám Ježiš bol tesárom a matka Mária bola jednoduchou ženou. Neprijali jeho vedomosti, zostali len pri jeho rode. Ježiš ich preto nemohol obohatiť, pretože rodáci zostali uzatvorení jeho slovám.
Môžeme povedať, že nič nové pod slnkom. Aj dnes mnohí ľudia podobne zmýšľajú o Ježišovi. Ježiš nás chce obohatiť svojím slovom a my v jeho učení nechceme vidieť ponúkané hodnoty, ale svoju filozofiu. Nečudujeme sa, že dnes mnohí nechcú prijať vo svojej pýche učenie spred dvetisíc rokov. Vidia seba. Chcú si vystačiť sami. Pre mnohých je preto učenie Krista aj dnes bláznovstvom, pohoršením a nezmyslom.
Srdce človeka nechce uznať Boha za svojho pána. Človek nechce veriť a v tom je jeho záhuba. Ak to s vierou človek myslí vážne, vedie cesta od údivu nie k pohoršeniu, ale k viere. To znamená, že človek sa chráni na verejnosti takých prejavov, ktoré nemusia byť prínosom spoločenstvu.

Príklad nachádzame aj v správaní Marty, sestry Márie a Lazára, ktorej Ježiš hovorí: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci" (Lk 10,42).

Naša viera je správna, keď sa prejavuje v duchu poníženosti a lásky. Nikdy nie je správne, keby niekto chcel vyniknúť svojou zbožnosťou. Nikdy nie je správne, keď svoju vieru kladieme na obdiv. Modlíme sa, niečo robíme len preto, aby nás ľudia chválili.

Správanie Márie, sestry Marty, hovorí o tichej a nenápadnej činnosti. Počúva a uvažuje nad slovami Pána Ježiša. Neodsudzujeme činnosť Marty, ktorá sa stará o materiálne zabezpečenie Pána Ježiša a jeho učeníkov. Ježiš chce len zdôrazniť význam a potrebu vnútorného duchovného života.

V mnohých kostoloch sú súťaže tých, ktorí sa predmodlievajú. V nejednom prípade to pohoršuje. Nevedia sa dohodnúť, kto, kedy a čomu bude predsedať v spoločenstve modliacich sa. Iní na seba upútavajú pozornosť neskorým chodením do kostola a tlačením sa dopredu. Ďalší svojským správaním sa pri svätom prijímaní, vyrušovaním a podobne.
Príjemne sa cítime tam, kde sa skutočne oslavuje Boh, a nie tam, kde sa viera falšuje a skrýva za vonkajšie prejavy.

Pane, chráň nás pred zlým príkladom zbožnosti! Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012