Meditácia na 01.09.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Egid, opát; Bronislava | Lk 4,38-44

separator.png

Neprehliadnite - NOVINKY na SEPTEMBER

separator.png

Prečítajte si reedíciu kníh: Všedné dni s Božím slovom. Služba slova nemôže byť len nedeľnou a sviatočnou záležitosťou, ale dennodenným chlebom, ktorý napomáha rast v kresťanskom živote. V tomto duchu prijmime aj túto knihu ako každodenný pokrm, ktorý je dielom Ducha Svätého v živote kňaza - autora P. Ľubomíra Stančeka, CM, prednášateľa homiletiky na TI v Spišskej Kapitule a špirituála. Verím, že táto zbierka homílií na všedné dni veľmi pomôže kazateľom i poslucháčom Božieho slova v ich duchovnom raste. Mons. Štefan Sečka.

Z vedeckej činnosti dávame do pozornosti dvojdielny dokumentárny film História Bošáckej doliny z roku 1988. Scenár a réžia Ľubomír Stanček. (dokument nájdete na stránke dolu) 

separator.png

Začiatok školského roka
 

Aj keď dnešné ráno bolo pre mnohých smutné, pretože si museli uvedomiť, že prázdniny sa skončili a nastal nový školský rok. Je to aj nový čas viac vedieť, poznať, objavovať a získavať.
Toto chcel dať aj Pán Ježiš nielen svojim učeníkom, apoštolom, ale aj ďalším ako Učiteľ, a tak sme dnes čítali v evanjeliu slová:

„Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný" (Lk 4,43).

Evanjeliá nám často predstavujú Pána Ježiša ako Učiteľa. Jeden muž zo zástupu prišiel a povedal: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš" (Mt 8,19). ak niekto myslí, že je šikovnejší ako učiteľ, ktorý ho bude učiť, Pán Ježiš povedal: „Žiak nie je nad učiteľa" (Mt 10,24; Lk 6,40). A ďalším, ktorí s úctou pozerajú na učiteľa, Ježiš odkazuje: „Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ" (Mt 10,25). Mnohí v blízkosti Pána Ježiša boli zlí a žiadali to, čo im nepatrilo, a tak sa nám dostáva poučenia, aby sme si vážili učiteľov (por. Mt 12,38). Ježiš sa stretol aj so žiakom, ktorý bol navonok dobrý, a predsa odišiel smutný od Ježiša, pretože Ježiš chcel od neho ešte viac pre jeho dobro. Ten mladý muž Ježiša oslovil: „Učiteľ, čo dobré mám robiť...." (Mt 19,16; Mk 10,17; Lk 18,18). Mnohí vedeli aj oceniť Ježiša ako Učiteľa: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste" (Mt 22,16). Pán Ježiš ako Učiteľ pozná veci a vie ich správne vysvetliť, a tak odpovedal na dotaz: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?" (Mt 22,36). a nájdeme v evanjeliu aj odpoveď na to, kto je zo všetkých učiteľov najväčší učiteľ. Ježiš hovorí: „Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia" (Mt 23,8). Pán Ježiš aj v najťažších chvíľach vie pomôcť. Keď sa apoštoli ocitli na rozbúrenom mori, volali na Pána Ježiša: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?" (Mk 4,38). Ježiš vtedy utíšil more. Zachránil svojich žiakov. Pán Ježiš pomáhal aj iným ľuďom. Raz zo zástupu ho oslovil muž: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna posadnutého nemým duchom" (Mk 9,17). a vieme, že Ježiš mu syna uzdravil. Z evanjelia vieme aj o detstve Pána Ježiša, kde prejavuje už svoju múdrosť. Keď mal dvanásť rokov, čítame o ňom: „Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami" (Lk 2,46-47).

Takto sme si povedali, že aj my sa máme stať učeníkmi Pána Ježiša. Až do konca sveta budú veriaci kresťania čerpať z učenia Pána Ježiša. Preto okrem prírodných a humánnych vied je namieste, aby sme vzrastali vo vedomostiach duchovného života – ako žiť, čo veriť, aby sme boli spasení.

Dnes aj ten žiak, študentka či poslucháč a učnica, ktorí mal ťažkosti vstávať, môže na konci roka povedať: ako dobre, že som dnes múdrejší, že viac viem.
Na začiatku nového školského roka nás chcú povzbudiť aj svätý Egid a svätá Bronislava.

Egid žil už v 6. storočí. Po smrti rodičov rozdal bohatstvo, ktoré mu zanechali, vstúpil do školy biskupa, svätého Cézariusa. Ten ho tri roky učil. Potom Egid odišiel k rieke Garde a tam viedol pustovnícky život. Ľudia ho čoskoro našli a on ich učil, radil im a všemožne pomáhal. Vizigócky kráľ Vamba mu vybudoval kláštor a dal do vlastníctva les. Toto všetko Egid využíval na to, aby viacerých poučil a vzdelával.

Podobne aj Bronislava. Staré kláštorné kroniky rozprávajú, že táto Poľka už v XIII. storočí sa pričinila o vzdelávanie svojich rehoľných spolusestier. Na svoju dobu vynikala duchom a rozumnosťou.

Z našej histórie vieme, že v minulých dobách boli to najmä kňazi a rehoľníci, ktorí sa pričinili o vzrast vzdelanosti na našom území. Keď prichádzajú na naše územie svätý Konštantín a Metod so svojím sprievodom, náš národ bol nevzdelaný. Konštantínovo písmo, jeho preklady bohoslužobných a právnych kníh otvorili našim predkom cestu do vtedajšieho vzdelaného sveta. Veď vieme, že v Ríme prijali za liturgickú reč popri latinčine, hebrejčine a gréčtine aj slovanský jazyk sv. Cyrila a Metoda. Kláštory a rehoľníci priniesli ďalšiu kultúru. Rehole františkánov a dominikánov obohacovali najmä dedinský ľud. Jezuiti zakladali vysoké školy a pomohli pri rekatolizácii. Piaristi stávali sa učiteľmi na stredných školách. Neskoršie to boli kňazi tak evanjelickí, ako aj katolícki, ktorí sa pričinili o novú spisovnú slovenčinu. Spomeňme si na Bernoláka, Kollára a tiež Štúra a ďalších. V posledných rokoch sa o Cirkvi v tomto duchu nemohlo hovoriť. Moderný človek, a k tomu kresťan, by mal poznať celú pravdu. Niet sa preto čo hanbiť, že som veriaci, tak ako to hlásali prednedávnom niektoré skupiny ľudí. Nie je to strata času navštevovať hodiny náboženstva. Veď čo človek vie, je to jeho bohatstvo, a nie je mu na škodu to, čo vie, ovláda a pozná.
Preto sa chceme v novom školskom roku stať ešte viac vzdelanejší a rozhľadenejší na patričnej výške spoločenského života. Je namieste, keď okrem snahy splniť si čo najlepšie školské povinnosti, vieme si nájsť čas na modlitbu, účasť na svätej omši aspoň v nedeľu a tiež sa aj zapojiť do diania vo farnosti. Tak sa ešte viac obohacujeme a vzniká nádej na väčšiu realizáciu fyzických i duchovných síl. Školský rok, ktorý sa začína veľmi rýchlo prejde. Čo je to desať mesiacov? Veď v tomto roku pôjdete len 199 ráz do školy. Pravda, nepočítam s tými, čo sú záškoláci a tiež s tými, čo aj keď sú len trochu chorí, urobia sa ešte viac chorými. tí často majú na vysvedčení aj niekoľko desiatok hodín vynechaných. Pravda, to je len v ich neprospech a škodu.

Prosme dnes Ducha Svätého o jeho dary pre vás. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012