Meditácia na 12.11.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Jozafat, biskup a mučeník; Jana od Navštívenia Márie; sv. Jana od kríža; Bertrand | Lk 17, 7-10

separator.png

Pán povedal: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si poď sadnúť k stolu`? Vari mu nepovie skôr: ‚Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom`? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?
Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.`"

separator.png

Túžba pomôcť iným spasiť si dušu
 

Nestalo sa vám, že počas týchto dní vám cestou do kostola padli oči na nejaký strom, kde je už len niekoľko lístkov? Keď ste šli na druhý deň, snáď už bolo o lístok menej. A necítili ste túžbu tie lístky akoby udržať pospolu? Možno ste toto nezažili a snáď máme takýto problém: Chcem a dnes som tu snáď len preto, aby som zachránil niekoho pred večným trestom. Možno je to syn, dcéra, manžel alebo snáď krstný otec. Sledujete ich správanie a trasiete sa pri každej správe o nich, či zas neupadli ešte hlbšie.

Aj dnes Ježiš prežíval ako človek v evanjeliu niečo podobné, keď sa modlil: „Otče, chcem, aby tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta" (Jn 17,24).

Sú to slová modlitby Pána Ježiša, ktorú predniesol pri Poslednej večeri za Cirkev. Ježiš si uvedomuje, že nadišla jeho hodina. ako Boh pozná slabosti svojich pozemských bratov a sestier. Prišiel však na svet len preto, aby im otvoril bránu večnosti, ktorú si hriechom zatvorili. Hriech však bude ťažiť ľudí do konca sveta a každého človeka do konca jeho života. A preto prosí pre nás milosť, aby sme vytrvali v dobrom až do konca.
A to dnes nie je ľahostajné ani nám. Účasť na svätej omši je pre nás čas milostí. Uvedomujeme si, aký krátky je život na zemi a aká odmena nás čaká, keď s Ježišom vytrváme do konca. Bolí nás ľahostajnosť k Ježišovmu učeniu u našich blížnych. Dnes znova sa chceme pokúsiť vyprosiť pre nich nové milosti, nové obrátenia a pre seba silu vytrvať v dobrom až do konca.

túto snahu môžeme sledovať v živote aj dnešných svätých.

Svätého Jozafáta Kunceviča pre starostlivosť o spásu duší nazvali katolíci „bič rozkolníkov" a rozkolníci „Dušechvat". Otec chcel mať z neho kupca. Ježiš si ho viedol inou cestou. Po spoznaní s unitárskymi baziliánmi vo Vilne stáva sa ich členom a zasadzuje sa o zjednotenie pravoslávnej cirkvi s katolíckou Cirkvou. Pre svoje duchovné kvality je vymenovaný zapolockého biskupa. Mal mnoho nepriateľov pre svoju vierohodnosť. Viedol prísny život. Zriekal sa mäsa, často sa delil o svoju izbu s bezdomovcami. Veľkú starostlivosť venoval svojim kňazom. 12. novembra 1623 urážali ho počas svätej omše pravoslávni. Keď sa chcel ku nim po omši pred kostolom prihovoriť, bol zasiahnutý dvoma výstrelmi. Ešte aj po smrti hanobili jeho telo. Vieme, že Druhý vatikánsky koncil bol aj ekumenický, to znamená, vládal na ňom snaha o zjednotenie kresťanov, o čo sa snažil aj sv. Jozafát. Na koncile boli prítomní ako pozorovatelia, aj z iných vierovyznaní. Vtedy bola časť pozostatkov prenesená do Ríma a uložená neďaleko hrobu sv. Petra pod oltárom sv. Bazila.

Svätá Jana od Kríža bola zakladateľkou rehole Sestier sv. Anny od opatrnosti Božej. Starala sa so sestrami o spásu zblúdených a ľahostajných vo viere.

Svätá Jana od Navštívenia Márie bola tiež zakladateľkou rehole, ale o dve storočia neskôr (1843-1888), ktorá mala názov Sestry malé služobníčky Srdca Ježišovho. Taktiež pracujú na záchrane duší najmä cez modlitbu a adoráciu k úcte Božského Srdca.

Svätý Ľudvík Bertrand bol Španiel. Rodičia nesúhlasili s tým, aby bol kňaz, a preto utiekol z krajiny. Stal sa dominikánom a veľkú časť života prežil v Kolumbii ako misionár. Je zaujímavé v jeho životopise čítať, že k indiánom hovoril španielsky a oni ho počuli vo svojej reči. Dostal prímenie „patrón indiánov". Zvyšok svojho života, ako chorý, prežil vo spovednici.

Vidíme, že všetci dnešní svätci nás učia zachraňovať duše. Milovať zatvrdlivých hriešnikov.

Nepozerajme len na lístie, ale viac a viac na Krista. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012