Meditácia na 14.12.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota po 2. adventnej nedeli | Mt 17, 10-13

separator.png

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?" On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka." Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

separator.png
Eliáš a Ján Krstiteľ..

Prečo nás tak zaujíma osoba Jána Krstiteľa ešte i dnes? Čítame: „Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi" (Mt 17,13). Toto sa odohralo po premenení na hore, kde Peter, Jakub a Ján videli rozprávať sa s Ježišom Mojžiša a Eliáša. A keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?" (Mt 17,10). U Židov sa ujalo presvedčenie, že pred Mesiášom príde na svet Eliáš. Pán Ježiš síce potvrdzuje túto mienku, ale za Eliáša vyhlasuje Jána Krstiteľa, ktorý poslanie Eliášovo vlastne už pre ten čas splnil. O Jánovi Krstiteľovi vieme, čo povedal anjel Gabriel Zachariášovi pri prinášaní obety v chráme.

Slová „v duchu Eliášovom" znamenajú, že s tou istou rozhodnosťou vystúpi Ján proti hriechom ľudu a najmä proti hriechom jeho vodcov, ako to urobil kedysi Eliáš, keď vystúpil proti pohanskej kráľovnej Jezábel a proti jej pohanským kňazom. Tým istým horlivým duchom bude Ján napomínať ľud na pokánie. A Ján túto predpoveď anjela splnil. Filipovi odlákal bratovi manželku Herodiadu a žil s ňou. Tá nemohla počúvať, čo si k nej dovoľoval Ján Krstiteľ, keď jej vyčítal, že nemôže žiť s bratom svojho muža. Ján sa viac bál Boha ako jej, preto si počínal skutočne ako prorok. Ján splnil čestne svoje poslanie ohlasovateľa očakávaného Mesiáša.

Je to skutočne jeho pokora, oddanosť o veci Božej, keď o sebe vyhlásil: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja" (Lk 3,16). Keď sa ho spýtali, či je ten, ktorý má prísť, alebo či majú čakať iného, Ján nezaprel a vyznal: „Ja nie som Mesiáš" (Jn 1,20).

V tejto adventnej dobe prípravy na sviatky Narodenia Ježiša Krista, máme čo najlepšie poznať aj osobu Jána Krstiteľa. Nie ako vyzeral po telesnej stránke, ale máme pozerať na obsah jeho slov, ktoré ohlasoval ako predchodca Pána Ježiša. Tieto slová sú časové i dnes. Upozorňujú nás na to, čo je podstatné pri príprave na sviatky Narodenia Pána, a čo by sme nemali prehliadnuť.
Keď si toto všetko uvedomíme, máme podľa toho aj upraviť svoj život, ktorý Ján prirovnáva k ceste: „Pripravte cestu Pánovi, urovnajte mu chodníky" (Mk 1,3b). Jánove slová pre nás znejú ako oznam na prijatie spásy, ktorú nám prinesie Mesiáš.

Odpoveď na evanjelium by nemala dať na seba dlho čakať. Nesmieme dlho uvažovať, rozhodovať sa. Čas sa rýchlo blíži, narodenie Božieho Syna je predo dvermi. Prosme o silu vyznávať svoju vieru, plniť svoje náboženské povinnosti so všetkou vernosťou voči Bohu.

Hľa, náš Boh prichádza! Jánove slová sú pre nás významné. Nepohŕdajme Jánom! Keď sa naučíme poznať Jána, ak jeho slová zachováme v praxi života veriacich kresťanov, tak aj nás bude poznať svet nielen podľa názvu, že sme veriaci, ale predovšetkým z našich slov a skutkov. Amen.

YouTube | Gloria.tv