Meditácia na 02.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

4. nedeľa v Cezročnom období - Tretí príkaz Desatora

separator.png

NEPREHLIADNITE NOVINKY 

separator.png

Sviatočný deň. Prečo zasvätiť nedeľu?

Teším sa, že ste dnes prišli do kostola. Ale koľkí dnes do kostola neprídu?! Prečo chodievame každú nedeľu, i sviatok tu, do tohto chrámu? Treba sa nám zamyslieť: „Šesť dní budeš pracovať a robiť každú svoju prácu, ale siedmy deň je sobota pre Pána" (Dt 5,13-14).

Prečo zasvätiť sobotu? Sobota je podľa Svätého Písma v Starom zákone dňom, kedy Boh ukončil svoje diela a „odpočíval." Preto je siedmy deň odpočinkom aj pre nás. Boh jednoducho chcel, aby sme v rámci týždňa mali jeden deň, ktorý by bol všeobecne v spoločnosti uznávaný ako Jeho deň, teda deň, kedy sa máme venovať výhradne Jemu. Neskôr Boh dáva desať príkazov človekovi, aby prostredníctvom nich vytrval na ceste k Bohu a bol mu verný. Boh hovorí: „Zachovávaj sobotňajší deň ako ti prikázal Pán, tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať, ale siedmy deň je sobota, (to jest odpočinok) pre Pána, tvojho Boha" (Dt 5,12-14). Preto nám vyhradil deň, kedy sa „zasvätíme" práve napĺňaniu tejto úžasnej a vôbec nie podradnej úlohy. Táto príčina povýšenia soboty je nesmierne dôležitá, pretože v nej pramení dôvod, prečo kresťania neslávia sobotu, ale nedeľu. Ježiš Kristus, Boží Syn, prišiel na svet, aby ho celý spasil a vykúpil. A to sa udialo práve Jeho smrťou a zmŕtvychvstaním. Prvý deň v týždni (po sobote) beží Mária Magdaléna a iná Mária k hrobu, kde bol pochovaný Ježiš. „Niet ho tu! Vstal z mŕtvych!" (Lk 24,6a)

V prvý deň nového týždňa, teda (v tej dobe) v nedeľu, sa uskutočnila veľká a dlho očakávaná chvíľa. Všetci sme práve Jeho vzkriesením povstali k novému životu, k novej nádeji. Každý človek na tejto zemi je povolaný k večnému životu. Teda každá nedeľa je pripomenutím tejto dôležitej udalosti. Boh chce, aby sme tento sviatočný deň zasvätili. Ako? Svätiť deň alebo zasvätiť deň znamená, istým spôsobom ho urobiť pre náš život posvätným. Urobiť ho výnimočným, než sú pre nás iné dni. Písmo nám priamo nehovorí, ako to urobiť. Svätiť nedeľu znamená v kresťanskej tradícii stretávať sa na bohoslužbách a jednomyseľne ako jedno spoločenstvo vzdávať vďaky Bohu. Do tejto tradície patrí aj venovanie sa náboženskému rozvíjaniu svojej osobnosti (čítaním Sv. Písma, kresťanskej tlače, sledovanie kresťanských médií a pod.) a v neposlednom rade zdržiavanie sa telesnej práce.

Boli sme stvorení vďaka Božej láske. Boh nám dal zákony, aby sme ich zachovávaním vytrvali na ceste. A Ježiš nám otvoril prarodičmi stratené nebo. Vari sa neoplatí ďakovať mu za tieto nespočetné dobrodenia? Toto je jeden dôvod nášho stretnutia. Hlavným dôvodom je však oslava nášho Nebeského Otca. „Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky" (Rim 11,36).

Tým, že sme dnes prišli na svätú omšu, prejavili sme svoju vieru verejne. On je jediný Pán nášho života! Niekedy si myslíme, že slávením nedele zameškáme veľa pracovných a iných príležitostí - prídeme o dobrý zárobok, vyhodia nás zo zamestnania. Nie je však viac a hodnotnejšie, keď prežijeme tento deň so svojimi najbližšími?! Nie je viac, keď im venujeme svoj čas?! Za toto všetko dostaneme oveľa viac ako príplatok k výplate za prácu vo sviatok. Božie požehnanie pre celú rodinu, Boží pokoj v srdci a raz účasť na Jeho živote. Ani dnes neodídeme odtiaľto s prázdnymi rukami. V jednej piesni sa spieva: „Odchádzam od Teba plný Teba, ja som však nekradol, to Ty si mi dal tak veľa." Veľa dostávame denne od Boha. Skúsme si spomenúť, čím všetkým nás a našich blízkych už v živote obdaroval? A samého Krista môžeme prijať do svojho srdca aj teraz o malú chvíľu. Oplatí sa zachovať to, čo od nás žiada Boh, lebo On nikoho nenechá bez odmeny. Za všetko dobré, čo vykonáme, dostaneme stonásobne viac. Boh nás pozná veľmi dobre. Vie, že aj telo človeka potrebuje oddych.

Čo poviete na takéto jednanie? Jeden kňaz si zaumienil, že jeden deň v týždni bude viac venovať Bohu pre svoje posilnenie, pretože v nedeľu mával tri sväté omše a vždy bol vyčerpaný. V tento deň ho práve jedna pani súrne hľadala. Telefonovala najskôr na mobil, potom na pevnú linku a nič. Nakoniec prišla na faru, ale aj tak ho nenašla. Na druhý deň ho stretla a vraví: „Kde ste boli celý včerajší deň? Celý deň som vás hľadala." Kňaz odpovedal: „Mal som deň voľna." „Ale otče, veď ani diabol nemá ani jeden deň voľný." „No vidíte. On je diabol. Keby som nemal voľný deň, čoskoro by som bol ako on."

Zasvätenie nedele je prejav našej viery a zároveň posilou a načerpaním síl tak pre telo ako aj pre dušu. Spoznali sme dôvod nášho dnešného spoločného stretnutia. Je dobré, keď „deti" vedia ďakovať, chváliť i prosiť svojho Otca. To isté ste vy urobili dnes. Vďaka tomu, že sme dnes verejne vyznali vieru v Boha, neodídeme naprázdno. Bože, daj, aby sme aj dnes odišli z tohto chrámu s Tebou v srdci a zároveň boli ochotní podeliť sa s každým, koho dnes stretneme. Nauč nás s radosťou prežívať Tvoj deň. Amen.

YouTube | Gloria.tv