Meditácia na 20.02.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období | Mk 8,27-33

separator.png

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?" Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov." „A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš." Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych." Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!"

separator.png
Otázky pre život

Život bez otázok si vieme veľmi ťažko predstaviť. Ježiš sa pýta učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia" (Mk 8,27)? Ale zároveň sa spytuje: „A za koho ma pokladáte vy" (Mk 8,29)?

Evanjelium hovorí, že Ježiš sa stáva viac a viac známy. Okolie si všíma, čo učí, jeho zázraky, konfrontuje Ježišov život so svojím. Ježiš začína mať viac stúpencov, ale aj nepriateľov. V zástupe sa o Ježišovi začína rozprávať ako o Jánovi Krstiteľovi, ako Eliášovi či jednom z prorokov. Nevedia, prečo prišiel Ježiš na svet. Pokladajú ho mnohí za jedného spomedzi nich, s tým, že je Bohom obdarovaný zvláštnymi milosťami. Jedine Ježiš vie, že národ ešte nespoznal, že to sa Boh obracia k nim, že im posiela svojho Syna. Zástup sa príležitostne stretáva s Ježišom.

Iba Dvanásti, ktorých si Ježiš sám vyvolil zo zástupu zostávajú s Ježišom trvale. Ježiš vie o svojej smrti ktorou má zmieriť ľudí s Otcom. Kríž - ako predlžujúci sa tieň, padá na Ježišovu cestu a vynára sa vážna a naliehavá potreba, aby svojich učeníkov zasvätil do tajomstva svojho života a poslania na zemi. Musí pripraviť učeníkov, aby získali jasný a jednoznačný úsudok o ňom samom. V tichu v kruhu Dvanástich kladie učeníkom vážne otázky. Na druhú otázku: Odpovedá mu Peter: „Ty si Mesiáš" (Mk 8,29). Petrova odpoveď je veľkým okamihom v dejinách ľudstva. Petrovou odpoveďou sa prvý raz pretrháva závoj tajomstva vykúpenia. Vo svetle viery, čo spôsobil Duch Svätý, človek, Peter vysloví božie tajomstvo, ktoré nie je možné spoznať ľudskými zmyslami, ktoré sa dá vidieť len v Bohom darovanej viere.

Ježiš žiada od nás, aby sme svojmu "ja" vedeli povedať "nie". Ježiš si praje, aby sme vždy vedeli povedať Bohu "áno". Len ten, kto zaprie seba samého, kto sebe samému povie "nie", môže začať nasledovať Majstra a smie sa k nemu priznať. Ježiš to už pred svojím umučením názorne vyjadruje prirovnaním, že musíme vziať na seba kríž, ako to urobil on, a sme povinní niesť svoj kríž. Tak prejavujeme svoje plné spojenie s Pánom. V plnení vôle Krista je naša viera a vtedy máme účasť na Božej láske.

Mnohí ľudia sa stretávajú s učením Krista. Vedia o jeho učení, poznajú ho, ale zachovávajú ho? Plnia jeho príkazy? Žijú podľa nich? Tu je miesto pre vážne zamyslenie. Rozumieme - kto je Kristus? Poznať Krista ešte neznamená veriť Kristovi. Veriť je niečo iné ako poznať. Kto chce byť Kristov, musí Krista nasledovať. Kristus prišiel na svet, aby obetoval svoj život za celý svet. Kristus právom od nás žiada, aby sme všetko na svete, svoj život podriadili Jemu. Svojími skutkami dokázali to, čo vieme, čo počujeme o čom hovoríme. Sama viera v Krista nestačí. Vieme, že aj diabol vie kto je Kristus, ale nekoná podľa toho. Amen.

YouTube | Gloria.tv