Meditácia na 21.05.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda po 5. veľkonočnej nedeli | Jn 15,1-8

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi."

separator.png

Spoločenstvo s Kristom. Význam pre spásu mať spoločenstvo s Kristom

Videli ste už niekedy stromy po silnej búrke? Z nejedného oka pri tom pohľade vypadne slza - vyvrátené stromy, polámané konáre,... Niečo podobné môžeme sledovať v duchovnom živote. Napríklad brániť niekomu kontakt s Bohom. Dávať zlý príklad, byť pohoršením...
Pán Ježiš nám pripomína: „Ja som vinič..." (Jn 15,1)

Podobenstvo o viničnej ratolesti je aktuálne i v dnešnej dobe. Pán Ježiš obrazom o "vinici", ktorý bol známy jeho poslucháčom a zrozumiteľný aj nám dnes, poukazuje na pravdu ohlásenú Ježišom a každým, kto verí jeho slovám. V alegórii o ratolesti Ježiš nadväzuje nie iba na známu vec zo života prírody, ale v kontexte starozákonnej predpovede, dotýka sa obrazu v proroctve od proroka Izaiáša o "vinici Pánovej". "Čože som ešte mal urobiť vinici svojej a neurobil som jej" (Iz 5,4)?

Cez Ježiša a skrze neho dostávame milosti a dary. Jedine priamy kontakt s ním je zárukou úrody. „Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15,5). Text hovorí, že ratolesťou je každý z nás, čo sme krstom boli začlenení do Cirkvi. Boh už v Starom zákone sadí, chráni, čistí svoju vinicu, ale tiež čaká z nej úrodu. Evanjelium nepredstavuje len nejaký obraz. To je živý obraz a ten oslovuje. To, čo hovorí, otriasa našim svedomím: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15,5). Katechizmus nám pripomína v článku 755, že Cirkev je obrobená zem, Božia roľa. Pravý viničný kmeň je Kristus, ktorý dáva život a plodnosť vetvám, totiž nám, ktorí prostredníctvom Cirkvi zostávame v ňom a bez neho nemôžeme nič robiť.

Dnes, ale už aj v minulosti bolo počuť hlasy proti tomuto obrazu, a teda aj učeniu Cirkvi. Aj kresťania často pod Cirkvou myslia len na kňazov, rehoľníkov, biskupov či pápeža. Vieme, kto a ako sa stáva členom Cirkvi. Cirkev teda nie je len hierarchia. Práve na to myslí Ježiš v podobenstve o viniči a ratolestiach. Ježiš poukazuje, že nestačí len byť pokrstený...

Cirkev koná viditeľné úkony, v ktorých Kristus je prameň sily, ktorý je neviditeľný, ale ktorý dáva nielen silu pre život na zemi, ale je aj zárukou večného života. Cirkev má preto čo povedať i k životu na zemi. Mýlia sa tí, čo by Cirkev chceli uzavrieť len do kostolov, aby sa prejavila len v nedeľu, alebo len ako súkromná vec. Veriaci Cirkvi sa dopustili chýb a omylov. Vieme, že to nie Cirkev, ale ľudia. Cirkev je dielo Boha a nie človeka.

Je správne, že dnes je viac a viac kresťanov, ktorí neveria všetkým správam o Cirkvi, o biskupoch... Vedia, že lož sa dá predstaviť ako pravda. Neboja sa ozvať i keď ich tupia, urážajú a hania. Je smutné, že mnohí nie sú správne informovaní a nedajú si veci vysvetliť, nechcú sa poučiť, nejdú za pravdou. Zabráňme všetkému, čo by nás i iných okradlo o Boha, o jeho lásku, a večný život. Amen.

YT | GTV | DM