Meditácia na 08.07.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 9,32-38

separator.png

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo." Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov." A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."

separator.png

Spolupráca s Bohom. Potrebu spolupráce v živote každého z nás.

Niekto povedal, že Pán Boh sa smeje, keď my si niečo plánujeme. Ak ťa Boh volá, má s tebou svoje úmysly. Môžeme aj my povedať, že ak mu budeme odporovať, nenájdeme pokoj. Ak Boh volá, je správne ísť jeho cestou. Nesmieme zutekať. Napokon, tu niet úniku. I keď vieme, že Boh rešpektuje našu slobodu. Keď nás Boh volá, nesmieme odporovať. Ak nás volá, má s nami plány. Aj v dnešnom evanjeliu sme počuli, ako náš Pán Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Mt 9,38).

Činnosť sveta sa často prejavuje nedostatkom času a najmä nedostatkom robotníkov, ktorí sa nezištne budú starať o dobro aj tých, ktorí si neuvedomujú, že sa stali otrokmi svojej činnosti, že zrádzajú seba samých, že ich zmysel života zdegradovali, vymenili za pominuteľné hodnoty, ktoré smrťou strácajú na význame. Bolo by nesprávne, keby Cirkev opustila pole, na ktorom dostala poverenie od Krista starať sa práve o tých, ktorí sú zmorení a skleslí vo svojom živote. Ježiš upozornil, že o týchto ľudí sa budú zaujímať aj iní, nie s čistým zmýšľaním, úprimnosťou a čestnosťou. Svojimi metódami, činnosťou budú ako draví vlci. Cirkev má povinnosť pastiera aj u tých, čo sú mimo Cirkvi. Aktivita sveta bude vždy väčšia, teda žatva bude veľká a Cirkev potrebuje robotníkov, aby svetu pripomínali ich zmysel, cieľ a poslanie života. Nikdy nebude na svete nazvyš robotníkov. Činnosť robotníkov si vždy vyžaduje obete. Preto mnohí aj príjmu povolanie stať sa robotníkom na žatve, ale pre obete, ktoré musí robotník znášať, jedni na začiatku rezignujú, iní budú zvedení, ďalších oklamú... Tí, čo vytrvajú do konca, prinesú bohatú úrodu. Ježiš aj na túto situáciu upozorňuje, keď hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Mt 9,38). Tým je povedané, že bez modlitby akýkoľvek apoštolát neobstojí.

Mená apoštolov a moc, ktorou ich obdarúva a poveruje Ježiš naznačuje, že Cirkev je apoštolská, lebo je založená na apoštoloch a to v tom zmysle, že má základ na apoštoloch ako svedkoch, ktorých Ježiš poveril misijným poslaním. Apoštoli s pomocou Ducha Svätého, ktorý v Cirkvi prebýva, budú chrániť a odovzdávať učenie, zverený poklad, zdravé slová až do Kristovho návratu. Cirkev je apoštolská, to znamená, že na jej poslaní majú podiel všetci členovia Cirkvi, hoci rozličným spôsobom. Sviatosťou krstu kresťan dostáva povolanie na apoštolát. Plodnosť apoštolátu tak vysvätených služobníkov Cirkvi ako aj laikov závisí od ich životného spojenia s Kristom. Apoštolát nadobúda najrozličnejšie formy podľa povolaní, požiadaviek čias a rozmanitých darov Ducha Svätého. 

Celý svet, by sme mohli prirovnať k takejto žatve. Každý z nás je klas a náš pozemský život je čas, kedy naše duše, tak ako klasy, dozrievajú. Amen.

YT | GTV | DM