Meditácia na 20.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

16. nedeľa v Cezročnom období | Dar rozumnosti Lk 10,11

separator.png

viac o MÚDROSTI si môžete prečítať tu

separator.png

Ako sa prejavuje rozumnosť? Obrovský Boží dar, ktorý si málo vážime.

Každý z nás sa už určite stretol s vyjadrením: "To, čo si spravil, bolo nerozumné." Táto veta nás sprevádza počas našich životných chybných krokov a väčšinou nám ju hovoria ľudia, ktorým na nás záleží a chcú nám pomôcť. Čo sa myslí slovom "nerozumné" - vo mne toto slovo vždy vzbudí dojem, akoby mi niečo chýbalo. Niečo, čo nemám a možno by som mal mať.

Chýba mi dar rozumu? Kde v Písme sa spomína dar rozumu? Dar, ktorý je darom Ducha Svätého. Čo povieme na zvestovanie? Mária koná. "Zarazila sa a rozmýšľala" nad posolstvom (porov. Lk 1,29).

Boh stvoril človeka ako rozumnú bytosť. Takto nás to učí Katechizmus. Rozum je teda dar, ktorý sme dostali od Boha. Svätý Irenej Lyonský hovorí: "Človek je rozumná bytosť a tým je podobný Bohu; bol stvorený slobodným v rozhodovaní a pánom svojich činov." Rozum je dar nad všetky dary. Ním sa líšime od zvierat, ním sa podobáme svojmu Stvoriteľovi, on nám umožňuje spoznávať svojho Boha. Dar rozumu je darom, ktorý nám pomáha vedieť sa správne v danej situácii rozhodnúť. Vedieť zaujať správne stanovisko či postoj. Vedieť to, ako konať. Určite poznáme Ježišov výrok: „Keď vás predvedú pred vladárov, nestarajte sa o to, čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám Duch vnukne, čo máte povedať" (Lk 10,11). Je to mimoriadny dar, ktorý nielen živí našu dušu, ale človek, ktorý koná pod vplyvom Ducha, oslovuje aj tých, ktorí ho počúvajú. 

A predsa často sa tento dar zneužíva a správame sa ako nerozumní. Kedy sa takto správame? Vždy, keď hrešíme, pretože hriech je čin, ktorý protirečí rozumu. Každé zlo, ktoré spáchame, je v protiklade k tomu, na čo sme boli stvorení a protiví sa aj obrovskému daru rozumu, ktorým sme boli obdarovaní. Často sa stáva, že ak zhrešíme, tak sa cítime veľmi zle a hovoríme si: "Aký som len nerozumný." Načo som to spravil, nad čím som rozmýšľal, keď som to robil..? Obrovská devíza je náš rozum. A my máme ďakovať Bohu za tento ničím nezaslúžený dar. Tak isto je na nás, aby sme prosili o tento dar. Dáva ho Boh skrze Ducha Svätého, tretiu Božskú osobu. Prosiť o dar rozumu je našou povinnosťou a zároveň obrovským privilégiom. Nedajme si vziať toto privilégium a využívajme ho. Nebojme sa prosiť o dar rozumu. Boh nám ho dáva, túži len po tom, aby sme ho oslovili, poprosili a spolupracovali s ním.

Svätý Ján Mária Vianey strávil veľa hodín pred bohostánkom. A pritom sa o ňom dalo povedať, že od prirodzenosti veľa rozumu nemal. Aspoň tak sa o ňom hovorí, že ledva skončil teologické štúdia, ba dokonca mu museli aj nejaké skúšky odpustiť, aby mohol byť vysvätený. Samozrejme, že ním mnohí pohŕdali a vraveli: "Prečo tí ľudia chodia počúvať toho hlúpeho farára, ktorý nemá dokončenú ani teológiu?" A nakoniec ten "hlúpy farár" sa stal najpočúvanejším farárom. Nielen medzi obyčajným ľudom, ale aj medzi učenými teológmi a biskupmi. Všetci ho chodili počúvať. Vychádzala z neho Božia múdrosť, ktorú získal ako dar pre svoj rozum osvietený Božím Duchom pred bohostánkom. Tú múdrosť, ktorú hlásal tak presvedčivo, získal od Boha pred bohostánkom.

Bratia a sestry, nebojme sa stráviť čas s Bohom pred bohostánkom. Je to čas, kedy sa stávame múdrejšími, čas kedy nás Boh obdarúva svojimi nesmiernymi darmi a tiež je to čas, kedy my spoznávame Boha a jeho svätú vôľu. Nebeský Otče, zošli na nás svojho Ducha múdrosti a rozumu, aby nám naplnil naše srdcia a ukázal nám tvoju nesmiernu lásku, akou nás zahŕňaš. Amen.

YT | GTV | DM