Meditácia na 23.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,1-9

separator.png

Počúvaj Boží hlas.

Som vyzvaný angažovane pracovať. Sme rôznej povahy, postavy a tiež rôzneho prístupu k hodnotám, a to aj k zachovávaniu Božieho slova. Čo je dôležité pri počúvaní Božieho slova? A na túto tému rozpráva Pán Ježiš v podobenstve o rozsievačovi, ako sial zrná, ktoré priniesli rôznu úrodu. Podobenstvo ukončil slovami: "Kto má uši, nech počúva" (Mt 13,9).

Slová poukazujú na podstatný rozdiel medzi poslucháčmi so "sluchom" a bez "sluchu. Pán Ježiš chcel skôr rozprávať o nebeskom kráľovstve, pripraviť ľudí na vnútorné počúvanie. Podobenstvom o rozsievačovi, chce Ježiš poukázať na potrebu totálneho zaangažovania sa kresťana pre získanie nebeského kráľovstva. Sú mienky teológov, že pod rozsievačom Ježiš myslel na seba. Iste Ježiš vedel, že jeho slovo, učenie mnohí neprijmú. Odišiel napríklad od neho bohatý mládenec. Farizeji a zákonníci sa pohoršovali na jeho učení. Môžeme zastávať názor, že pod rozsievačom Ježiš myslel zrejme na učeníkov a nie iba na dvanástich, ale na každého, kto nasleduje Pána.

Povinnosť zvestovať Božie kráľovstvo je dnes nie iba na kňazovi, ale na každom z nás, čo sme uverili v Krista. Každý veriaci kresťan je rozsievačom, je ohlasovateľom evanjelia, nie iba slovom, ale predovšetkým skutkom. Pán Ježiš na prvé miesto kladie skutok a až potom slovo.

Podobenstvo hovorí, že rozsievač má neúspech. Väčšina zŕn vyjde nazmar. Rozsievač musel za čias Ježiša počítať s takouto stratou. To nebola nešikovnosť rozsievača. Prax siatia spočívala v tom, že rozsieval pred orbou. Kráčal po neoranom strnisku a úmyselne seje aj na chodník, ktorý cez strnisko vyšliapali ľudia, pretože aj chodník sa zorie. Úmyselne hádže semeno aj do tŕnia, pretože aj tŕnie bude zorané. A nečudo, že zrnká obilia padajú aj na skalnatú pôdu, pretože skalnatú pôdu bude vidno pod tenkou vrstvou ornice až vtedy, keď na ňu radlica pluhu narazí a zaškrípe. Tým je vyvrátená námietka o nešikovnosti rozsievača, pretože spôsob práce orientálca je iný ako u Európana. Ježiš v podobenstve ešte hovorí, že dokonca ani na dobrej pôde nebude žatva rovnaká. Ornica svojím zložením a kvalitou vždy nie je rovnaká. Preto podobenstvo hovorí o rôznosti úrody. Ježiš tým chce poukázať, aby sa rozsievač nedal ovplyvniť, roztrpčiť a zastrašiť nijakým neúspechom. Nemá myslieť na množstvo prekážok a protivenstiev. Rozsievač má rátať so žatvou. Ako triezvy realista vie o nebezpečenstvách a sklamaniach, ktoré nepodceňuje a ich ani nepreceňuje. V podobenstve sú znázornené vtákmi, tŕnim, skalnatou pôdou. Rozsievač má byť realistom. Úspech ho nezvedie k pýche a povyšovaniu; neúspech mu neuberá na odvahe a vytrvalosti, vernosti, usilovnosti a vážnosti. Nedá sa odradiť.

Veriaci nemá byť len rozsievačom, ale aj semenom. Pole z evanjelia neznamená rozdielny stav srdca, ale rozdielny postoj k Božiemu slovu. Amen.

YT | GTV | DM