Meditácia na 28.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,31-35

separator.png

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch." Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí." Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta."

separator.png

Semeno a semiačko. Čo chce Ježiš povedať?

Malé ešte neznamená málo. Aj jedno slovo spraví v živote mnoho. Jeden človiečik - dieťatko môže povedať mnoho aj starcovi. Horčičné zrnko „je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie..." (Mt 13,33).

Nebeské kráľovstvo prirovnané k horčičnému semiačku, chce už vizuálnym prirovnaním, že je malé, najmenšie zo všetkých semien naznačiť, že Boh aj z takéhoto semena dá vyrásť veľkému stromu. Kto by pozeral len na veľkosť semena ľudskými očami, nevie si predstaviť košatý strom, ktorý má zo semena vyrásť. Bohu nič nie je nemožné. Boh dá vyrásť stromu z najmenšieho semena, že prevýši všetky stromy okolia. Podobenstvo v protiklade maličkého semena a veľkého stromu chce predstaviť dnešné nepatrné čo žijeme, sme, vlastníme, k tomu, čo sa raz na konci, pri príchode Božieho Syna na svet ako Sudcu, v deň žatvy, sa prejaví v plnej moci, veľkosti a sláve. Boh tým, ktorí ho milujú, nesľubuje na zemi moc, slávu a iné, ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Boh teda sľubuje večnú odmenu vo svojom kráľovstve. Moc sveta, svetská sláva, všetkému raz bude koniec. A to malé, čo Kristus zasial, sa prejaví ako Cirkev slávna, na ktorej nebude škvrny, ani vrásky ani ničoho podobného, pretože je svätá a nepoškvrnená (porov. Ef 5,27). Toto kráľovstvo máme ohlasovať. Svoje poslanie máme žiť.

Predstava o kvase hovorí o veľkej sile prekvasenia. „Neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto" (1 Kor 5,6)? Zdanlivo málo, dokáže mnoho. Príslovie hovorí: Zdanlivo nepatrný prípad mohol nadobudnúť dôležitosť pre celok. Podobenstvo o kvase chce stúpencom, vyznavačom Ježiša naznačiť, že aj keď ich je málo, s Ježišom spojení majú pretvárajúci silu, moc nad svetom. Viera veriacich má dynamickú a priebojnú silu. Moc ohlasovania Božieho slova. Moc svedectva viery, hoci i preliatím krvi oslovuje, vyvoláva otázky a následne konverzie. Ježiš tak svojím dáva vo všetkých časoch odvahu vzdorovať celému svetu a jeho nepriateľským mocnostiam. A tak sa dajú pochopiť slová zo záveru týchto podobenstiev, ako ich zaznačil sv. Matúš: "Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: "Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta" (Mt 13,34-35;Ž 78,2).

Ježiša Matúš predstavuje ako najväčšieho kazateľa a predsa medzi vlastných prišiel, a tí ho neprijali. Aj pre nás vo viere zohrávajú dôležité miesto obrazy, udalosti, ľudia, a kto má oči otvorené, vidí a chce počuť, počuje, čo iní nevidia, nepočujú, lebo ich oči sú zastrené a uši hluché, sú to ľudia hriechu, chorí ľudia. Boj dobra so zlom pokračuje. Dobro v čistej podobe nejestvuje vo svete ani v našom osobnom živote, ani v Cirkvi. Nikto nemáme právo niekoho súdiť. Máme však konať dobro. Boh ho prijíma od nás nie preto, že my sme dobrí, ale preto, že on je dobrý a že Ježiš zomrel za nás všetkých. Amen.

YT | GTV | DM