Meditácia na 30.07.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13,36-43

separator.png
Hľadať zmysel života. V čom, prečo vidím zmysel života a čo robím?

Vraj, kto trénuje, dokáže napríklad plávať desiatky kilometrov bez oddychu, zdvihnúť dva krát viac ako sám váži... V knihe rekordov (Guinnessova) čítame, že človek úderom ruky zabije vola, povrazom v zuboch niekoľko metrov potiahne lietadlo či vlakovú súpravu... A pritom tento zázrak, ľudské telo, je zložený z prvkov, ktoré spolu stoja asi dvadsať korún.

Keď multimilonár, priemyselník Filberto Guala, predal a rozdal majetok a vstúpil do najprísnejšej rehole trapistov, vyvolalo to v Taliansku rôzne rakcie. Podobne keď Georg Mayr Melnhof, syn zo známej šľachtickej rodiny, vyštudovaný ekonóm, pochádzajúci z miliardárskej rodiny, kde mal byť správcom najväčšieho rakúskeho lesného hospodárstva v roku 1995 vstúpil do seminára.

Za tým a inými hodnotami, menami, rozhodnutiami, postojmi sa hovorí o zmysle života. Počínanie, správanie tak pozitívne i negatívne vyvoláva rôzne otázky, prekvapenia, sklamania, ale i nádej, radosť, pokoj srdca istotu nového života. Zmysel života sa dotýka aj nás. Podobenstvá; o poklade ukrytom v poli, o kupcovi čo hľadá vzácne perly, a o sieti ktorá zachytáva všetky druhý rýb, chcú napovedať, čo má Ježiš chce pripomenúť v súvislosti s Božím kráľovstvom. Podobenstvo o poklade ukrytom na poli a o kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly v súvislosti s nebeským kráľovstvom hovoria o vysokej cene nebeských hodnôt.

Každý človek kráča svojou cestou života a pritom všetky cesty sú rovnaké, majú jedno poslanie, jeden cieľ. Boh primerane každému človeku vstupuje do cesty. Boh v určitom dni, pri určitej udalosti vstupuje človeku do života. Čo bolo, nie je rozhodujúce. Je jedno, či človek hľadal Boha, alebo sa topil v hriechu. Poklad na poli bol objavený náhodne. Nikto ho nehľadal. Kupec naopak, hľadal vzácnu perlu. Oba prípady hovoria, že k pokladu prišli nálezcovia jedine z Božej milosti. Človek objavuje Boha aj vtedy, keď o Boha nestál, keď ho nehľadal a prípadne keď hľadal, tak ho napokon našiel. Boh sa najprv daruje a zjavuje a potom z toho za slobodného rozhodnutia človeka vyrastie viera. Vždy a vo všetkých prípadoch majú nebeské hodnoty takú cenu, že sa za ne môže dať všetko ostatné.

Koľko ľudí prešlo po poli kde bol poklad ukrytý? Ježiš chodí medzi nami, a koľko ľudí si ho nevšimne? Kupec zas hľadá a dostáva sa mu vytúženej perle. Hľadanie nebolo zbytočné. Hľadal stotník Kornélius (Sk 10,1-43) i Lýdia (Sk 16,14). Ich nasledovať znamená: Boha hľadať s celou vážnosťou a pevne sa Boha držať, so všetkou vernosťou. Pre koho Božia vec nie je hodná každej obety, ten nikdy nepochopí vzácnosť perly. Vzácna perla je nezničiteľná, nemožno ju stratiť a získame ju už tu na zemi, aby tiahla naše srdce do neba. Evanjelista Matúš, sám všetko zanechal, keď spoznal Ježišovo bohatstvo. Poklad skrytý na poli a perla nie sú nič iné ako sám Ježiš. Amen.

YT | GTV | DM