Meditácia na 06.11.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období | Lk 15,1-10

separator.png

NEPREHLIADNITE NOVINKY NA NOVEMBER

separator.png

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi." Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.` Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.` Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie."

separator.png


Boh miluje každého. Prijímať každého človeka takého, aký je.

Dnešná nedeľa môže mať prívlastok „Nedeľa Božieho milosrdenstva". Boh je Láska a Milosrdenstvo. Boh miluje všetkých ľudí. Áno, miluje dobrých, ale - a čo je pre nás ľudí nepochopiteľné - i menej dobrých, ba dokonca aj zlých.

Aj preto „k Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici, a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali" (Lk 15,1-2a). Pätnásta kapitola Lukášovho evanjelia zaznamenáva tri podobenstvá o milosrdenstve, tri krásne opisy Božej lásky k hriešnym ľuďom. Všimnime si, ako Lukáš zarámoval a zvýraznil tri Ježišove podobenstvá o milosrdenstve, ktoré odzneli počas Ježišovho výstupu do Jeruzalema, aby podstúpil potupnú smrť kríža, ale - a to predovšetkým - aby vstal z mŕtvych a aj nám daroval večný život. Náš Boh úplne iný, je plný lásky, ktorú si vôbec nezaslúžime. Pred jeho zhovievavosťou bez hraníc, sa každá vypočítavosť stráca. Dnešné evanjelium nás teda pohýna k pohľadu na srdce, ktoré odpúšťa veľké viny, ale ktoré zároveň očakáva, že srdce človeka bude v malom činiť to samé. Dobre si všimnime, že za Ježišom prichádzali mýtnici a hriešnici. A prichádzali všetci. To sa samozrejme nepáčilo farizejom a zákonníkom, ktorí sa nazdávali, že spása príde iba k spravodlivým.

Mýtnici a hriešnici, prichádzajúci za Ježišom a zjavne nepoznajú Božiu lásku. Nemajú predstavu, ako nekonečná je táto láska. V Písme túto hojnosť lásky nazývame milosrdenstvo. Ono sa ukazuje predovšetkým tomu, kto odmieta Boha. To je príklad stratenej ovce či drachmy. Predovšetkým chce prejaviť svoju radosť. Taký je náš Boh! Nechce od nás počuť žiadne výhovorky alebo ospravedlnenia, chce nás jednoducho len obklopiť svojou láskou. „Boh je láska" (1 Jn 8,4). Pred chudákom a hriešnikom sa umenšuje. Chce, aby v pozornosti ostala len láska. Preto sa s úbohým človekom natoľko stotožňuje, že sa tiež stáva chudákom, zdieľa s ním stôl i povesť, aby sa mu pripodobnil vo všetkom, dokonca i v úbohosti. V tom spočíva radosť z lásky: zbaviť sa všetkého, pokoriť sa a dať všetko k dispozícii. Takýto je Ježiš! Celý jeho život nie je možné vysvetliť inak než láskou, láskou idúcou až na kríž. Svätý Tomáš Akvinský však učí, že pre Otca plnosť spravodlivosti je milosrdenstvo, takže milosrdenstvo víťazí nad súdom (porov. Jak 2,13). Boh nemá potrebu robiť zvláštne zázraky pre svojich verných, veď najväčší zázrak spočíva v tom, že môžeme byť jeho deti, a nič si nenecháva pre seba. Každodenná skutočnosť viery nepotrebuje zázraky, pretože mať účasť na otcovom majetku je samo o sebe zázrak. Veriaci by nemal rozlišovať moje a tvoje, pretože v očiach otcovej lásky tieto rozdiely miznú.

Dobre vieme, že sme Božie deti. Krstom sme začlenení do Kristovho tajomného tela, Cirkvi. Preto Boh každého jedného z nás miluje rovnakou láskou a nikomu nebráni, aby robil to isté. Ba naopak! Tých, ktorí chcú milovať rovnakou láskou, akou nás miluje, Boh sám posilňuje a povzbudzuje. Amen.

YT | GTV