Meditácia na 18.11.2014

Meditácia Ľubomíra Stančeka

Utorok 33. týždňa v Cezročnom období | Lk 19,1-10

separator.png

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!" On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!" Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo."

separator.png

Stretnutie s Bohom - aby nás mohol obdarovať

Kto by spočítal, s koľkými ľuďmi sa v živote stretol..? O jednom stretnutí píše sv. Lukáš. Ježiš mu vtedy hovorí: „Dnes prišla spása do tohoto domu. ...Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo" (Lk 19,10). Ježiš sa ujíma hriešnikov, keď vyhlasuje: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov" (Mt 9,13). Sv. Matúš, ktorý bol tiež colníkom - podobne ako Zachej v Jerichu, kedy Ježiš povedal podobne: „Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo zahynulo" (Lk 19,10). Zachej zaiste veľa počul o Ježišovi z Nazareta. Niet sa čo čudovať, že keď sa dopočuje, že Ježiš prichádza do Jericha, že ho chce aspoň vidieť. Z neskoršieho správania je vidieť, že ho neviedla len zvedavosť, musel mať sympatiu k prorokovi - o čom Ježiš, ako Boh, ktorý všetko vie, vedel. To, že Zachej vylezie na strom, pretože bol malej postavy, je z jeho strany prostriedok, aby uspokojil svoju zvedavosť. Vlastne urobil, čo bolo z jeho strany ako človeka potrebné urobiť. Ježiš mohol osloviť Zacheja aj vtedy, keby nebol vyliezol na strom. Zachejovo správanie je pre nás výzvou, aby sme urobili to, čo od nás Boh žiada. Tí, čo prišli za podobných okolností k viere v Boha, ku Kristovi konštatujú, že čo urobili, to vlastne Boh chcel, aby urobili a tak zo svojej strany dali Bohu súhlas, aby ich oslovil. U Boha nie sú náhody. Stretnutie s Bohom často nekončí jedným stretnutím. Ježiš vedel, aký je pohľad na colníkov, kto sú, aké je ich správanie, prečo sú nenávidení. Colníci boli symbolom nepoctivosti, svojvôle, hrabivosti a pomstychtivosti. Boli to ľudia, ktorí mohli rýchlo zbohatnúť, stáli v službách nepriateľov vlasti, ktorí zrádzali národ, vlasť i vieru. Kto sa chcel stať colníkom, musel vedieť, že sa vedome odlučuje od Boha, národa i vlasti, že sa sústavne bude prehrešovať proti Bohu, národu a vlasti, že musí na seba vziať opovrhnutie všetkých poriadnych ľudí, že musí podľa židovského názoru očakávať večný pekelný trest. Colník bol postavený na roveň s úžerníkom, zbojníkom, vrahom, drancovačom, zlodejom na cestách alebo pobehlicami. Boli to ľudia prekliati (por. Jn 7,49). A Ježiš jedného z týchto prekliatych povoláva k sebe. Bolo to prekvapenie pre spravodlivých. Ježiš vedel, že ani Zachej by veci neporozumel. Preto chce s ním stráviť nejaký čas. Ježiš ide do domu Zacheja.

Režisér Zeffirelli vo svojom filme "Ježiš Nazaretský" túto scénu znázornil tak, že si všíma apoštola Petra, ako veľmi bojuje vo svojom vnútri, nechce vojsť do domu verejného hriešnika. Až prichádza ku dverám Ježiš, chytí do jednej ruky ruku Petra a do druhej ruky ruku Zacheja a spojí ich. Ježiš je Boh, ktorý je "Láska". Zachej dozrieva vo svojej láske k Bohu.

Koľko bolo významných dní v našom živote. Ako sme spolupracovali a odpovedali na milosti, ktoré nám sprostredkovali? Boh chce aj našu spoluprácu. Každý máme svoju spásu vo vlastných rukách. Amen.

YT | GTV