Meditácia na 19.11.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 33. týždňa v Cezročnom období | Lk 19,11-28

separator.png

Ježiš pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!` Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.` Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mína získala desať mín.` On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.` Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.` Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.` Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke; bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.` On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?` A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.` Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať mín!` Hovorím vám: ‚Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!`" Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

separator.png

Vernosť a zodpovednosť k darom od Boha. Budeme Bohu skladať účet.

Pohľad na dnešné polia je smutný. Úrodu sme už dávno zobrali a uložili. Človek, pokiaľ žije na zemi, si uvedomuje zodpovednosť za všetko, čo mu Boh zveril. Pripomína nám to Ježiš v podobenstve o talentoch, mínach, ktoré nám boli zverené, s ktorými máme primerane nakladať, pretože aj na nás sa splnia slová: „Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. A kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má" (Mt 25,29).

Našou úlohou života na zemi je splniť vôľu Božiu a tak si získať účasť v Božom kráľovstve. Cirkev nám to nielen pripomína, ale aj pomáha. Už to, že žijeme, je Boží dar. Nikto sme si život nedali sami. Rodičia sú len nástroj, ktorý Boh použil, aby sme mohli žiť. Jedine z lásky Boha žijeme. Boh vo svojej múdrosti a láske nadelil nám rôzne dary potrebné pre náš život. Dary raz musíme odovzdať darcovi - "istému človeku", ale predtým sme povinní s nimi tak zaobchádzať, aby sme ich nielen všetky vrátili, ale aby sme ich vrátili primerane znásobené svojim osobným zaangažovaním, svojou prácou, činnosťou vykonanou vedome a dobrovoľne. Boh vo svojej spravodlivosti rozdeľuje dary. Boh nebude od obdarovaných žiadať nemožné. Každý dar však musí byť využitý. Vtedy Boh, ako dal primeraný počet darov, dá aj spravodlivú odmenu.
Boh obdarovaním vyzýva človeka k zodpovednej práci, uvedomelému prístupu k povinnostiam a úlohám, ku ktorým ho zaväzuje dar. Znásobenie daru je záležitosť ľudskej námahy. Každým darom Boh napĺňa človeka primeraným šťastím. Ak zodpovedným spôsobom človek s darmi narába, získava ešte väčšie vnútorné šťastie. To vyjadrujú Ježišove slová: „Každý, kto má, ešte dostane..." (Lk 19,27). Zároveň je to aj memento, že kto nespolupracuje, kto primerane nenarába s darmi, stáva sa svedkom Ježišových slov: „A mojich nepriateľov... zbite pre mnou" (Mt 25,29). To znamená, že kto viac dostal, od toho sa právom bude aj viac žiadať a pri nesplnení očakávania, prichádza aj prísnejší trest. Každý dostáva talenty. Na čo nesmie obdarovaný zabudnúť je - primeraná práca s talentami. Boh dáva a právom od človeka žiada zaangažovanosť. 

Keď sa pýtali Edisona, čomu vďačí za svoje objavy, vynálezy, odpovedal: „Jednému percentu nadania a deväťdesiatim percentám tvrdej práce." Podobne hovoril i vynálezca lieku proti besnote či objaviteľ pasterizácie Louis Pasteur. Záver cirkevného roka správne využívame, keď na evanjeliu o talentoch odpovedáme svojou vernosťou a zodpovednosťou k darom od Boha. Pretože za všetko zo svojho života budeme Bohu skladať účet. Amen.

YT | GTV