Meditácia na 22.11.2014

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 33. týždňa v Cezročnom období | Lk 20,27-40

separator.png

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku." Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba`. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú." Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal." A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

separator.png

Verím v živého Boha. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých.

Pohľad na prírodu týchto dní, umocnený spomienkou na zosnulých, ale i myšlienka na blížiaci sa koniec cirkevného roka, vyvoláva i v srdciach túžbu viac poznať, veriť, i zažiť z toho, čo učil Ježiš ľudí. Áno, mnohí veríme v Boha, chceme sa dostať do neba, ale máme strach žiť a veriť, ako učí Ježiš. A práve dnes sú pre nás mementom Ježišove slová, že „Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú" ( Lk 20,38).

Myšlienka na budúcnosť je aktuálna dnes tak ako za čias Pána Ježiša. Čo bude po smrti a ako je veľmi ťažko pomenovať predstavy o vzkriesení, živote po smrti sú poznačené často nesprávne. Vyvolávajú nedorozumenia, odmietnutia a dokonca aj útoky. Sv. Lukáš opisuje udalosť, keď skupina saducejov, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, pýtajú sa Ježiša na levitárne manželstvo, aby ho zosmiešnili pred zástupom. Vymyslia absurdný príbeh na podklade Mojžišovho zákona, ktorý by sa len s veľmi malou pravdepodobnosťou mohol uskutočniť a to len preto, aby zosmiešnili Ježiša a pritom si neuvedomujú, že odkrývajú svoju bezmocnosť, zmätenosť a nedostatok hodnotných argumentov. Konajú tak ako konajú pod vplyvom strachu pred Ježišom, za ktorým ide viac a viac ľudí a Ježiš učí, že vzkriesenie znamená vrcholné a výsostné uskutočnenie pravdy, že „on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú" (Lk 20,38). Skupina saducejov pohŕdala myšlienkou zmŕtvychvstania.

Zmŕtvychvstanie v Starom zákone nebolo ešte zjavené tak ako my poznáme dnes. Veď i dnes mnohí veriaci majú pochybnosti o zmŕtvychvstaní a Ježiš nielen svojím slovom, ale i skutkom dokázal, že zmŕtvychvstanie je realita. Nádej na zmŕtvychvstanie v Starom zákone nemá mnoho spoločného so zmŕtvychvstaním v Novom zákone. Skôr chápali zmŕtvychvstanie v prirodzenom živote, dokonalejšom, ale tu na zemi. Z takého sa vysmievajú a ho neprijímajú Saduceji. Na telo sa v tom čase pozeralo pohŕdavo. V evanjeliách máme viac dôkazov o existencii večného života. Ježiš hovorí o pokladoch, ktoré si nemáme zhromažďovať na zemi, kde nemajú istotu, ničí ich hrdza, moľ a môžu byť ukradnuté. Náš poklad máme si uložiť v nebi a poznamenáva: „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce" (Mt 6,21). O našom živote po smrti zdôrazňuje v podobenstvách; o boháčovi, ktorému pole prinieslo bohatú úrodu a on nemúdro koná (por. Lk 12, 16-21), o boháčovi a Lazárovi (por. Lk 16,19-31), o talentoch a zodpovednosti za ne (por. Mt 25,14-30), ale aj o desiatich pannách ktoré boli múdre a nemúdre (por. Mt 25,1-13). Ježišove slová o nebi a pekle: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu" (Mt 10,28), alebo slová, keď nás zvádza ruka, noha, oko, ako sa máme správať a prečo (por. Mk 9,9,43-48), ale i dnešný úryvok z evanjelia sú výzvou k prvej zodpovednosti k svojej duši i telu. Ježiš hovorí o existencii toho, čo bude, čo my na zemi nevieme pochopiť, že tí, čo získajú tento stav, už sa nebudú ženiť ani vydávať, ale budú žiť ako anjeli. Hovorí sa o novej kvalite premeny, ktorá je pre nás dnes nepredstaviteľná. Amen.

YT | GTV