Meditácia na 06.07.2017

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období | Mt 9, 1-8

JEDEN PRE DRUHÉHO

separator.png

Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“ Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď‘? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

 

YT | GTV