Meditácia na 28.04.2018

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 14, 7-14

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“


Ukáž nám Otca

Je to pochopiteľné prianie, pretože Boh naplánoval a stvoril človeka ako jedinú bytosť, ktorá ho pozná a chce poznať. Ak naše človečenstvo je nerozlučne spojené s naším poznaním Boha, tak preto, že človek je stvorený na Božiu podobu. Kristus predovšetkým ukazuje na seba ako na obraz Boha, najdokonalejší medzi ľudskými bytosťami: Kto vidí mňa, vidí Otca. Čo rozhoduje o dokonalosti tohto obrazu? Predovšetkým zjednotenie s Bohom: Ja som v Otcovi a Otec vo mne. A po druhé: obraz Boha tvoria aj skutky, aké koná človek zjednotený s Bohom, ktoré sú skutkami samotného Boha: Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.

A každému zo svojich veriacich dáva Pán Ježiš možnosť zjaviť svetu božskú tvár - práve skrze skutky, skrze život podľa Boha, skrze správny morálny postoj: Kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Budú to skutky podobné Kristovým skutkom, a teda akty obetavosti, služby, pokory, poslušnosti, odpustenia. Ukazuje sa prostredníctvom takých našich aktov a skutkov nášmu okoliu pravá Božia tvár? Nariekame nad bezbožným svetom, pohoršujeme sa nad postojom neveriacich - ale oni nie sú natoľko neveriaci, ako skôr nevedomí, takí, čo nepoznajú. Tam, kde niet obrazu Boha - nemožno predsa poznať Boha. Zjavuje sa tento obraz naším prostredníctvom? V obete sv. omše sa nám zjavuje tvár milujúceho Boha - Spasiteľa.

YT | GTV | ČNOSTI