Meditácia na 07.05.2018

Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 15, 26 – 16, 4a

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“


Buďme nástrojmi v Božích rukách

To, čo hovorí Pán Ježiš, že máme zaujať rolu jeho svedkov, a to spolu s Duchom Svätým - je pre nás nesmiernou cťou. O potrebe nášho svedectva hovorí aj Druhý vatikánsky koncil, v záveroch ktorého čítame, že kráľovstvo (Krista) sa nastoľuje dosvedčovanim pravdy (DH 11) a že každý laik má byť pred svetom svedkom vzkriesenia a života Pána Ježiša a znamením živého Boha (LG 38). Má to byť svedectvo nášho kresťanského postoja, nášho konania podľa Kristových odporúčaní a podľa vzoru jeho nádherných, hoci ťažkých čností. Svojim svedkom Pán Ježiš nepredpovedá žiadne pozemské privilégiá; priam naopak, predpovedá im formálne prenasledovanie. Predsa vidíme (a neraz sa na to sťažujeme), že pravda a spravodlivosť zakúsia na svete šikanovanie a útlak; ale práve: budú tiež šikanované a prenasledované v našich osobách - a to možno zvlášť takými, ktorí si myslia, že takto slúžia Bohu. Bl. Jerzy Matulewicz sa žaloval Vo svojom denníku: Nikdy som si nemyslel, že ľudia dokážu tak prekážať pri nasledovaní Krista. Ale tí, ktorí nám v tom prekážajú, zároveň nám pomáhajú - práve tým, že prekážajú; pri stretnutí s týmito prekážkami sa formuje v nás trpezlivosť, dôvera, pokora, ovládanie, vytrvalosť a iné čnosti. Možno len ľutovať, že je tak veľa tých, čo iným pri tomto posväcovaní pomáhajú - a tak málo tých, čo sa sami posväcujú. Zároveň však Pán Ježiš nám sľubuje ochranu Ducha Svätého, ktorý nás potešuje a posilňuje. Ak naše svedectvo je slovom o Ježišovi, tak Duch Svätý - možno povedať - prebýva v slove, slovo je správnym miestom Ducha Svätého. Čím viac vrastáme do vteleného Slova, v Ježiša Krista - tým silnejšie vrastáme do Ducha Svätého, ktorý sa spája s nami, aby vydával svedectvo o Božom Synovi, o jeho smrti ako obete a o zmŕtvychvstaní.

YT | GTV