Meditácia na 17.05.2018

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli | Jn 17, 20-26

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“


Modlitba Pána

Modlitbu Pána Ježiša za zjednotenie jeho vyznávačov možno, samozrejme, chápať v ekumenickom zmysle: aby pravoslávni, protestanti, anglikáni atď. sa zjednotili s katolíkmi. Ale čo tak hovoriť o zjednotení katolíkov s katolíkmi, keď uprostred samotných katolíkov je toľko neporozumenia. Načo hovoriť o jednote vo veľkej kresťanskej rodine, keď v malých rodinných skupinkách táto jednota chýba. Veľké zjednotenie všetkých kresťanov treba začať na úrovni osobných kontaktov s manželom, manželkou, susedmi, a spolupracovníkmi. Takéto zjednotenie má byť príčinou povzbudenia pre svet. O to ide Kristovi, keď sa modlí, aby aj oni v nás boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty (Otče) poslal... že ich miluješ. Pretože nedostatok jednoty medzi veriacimi je určite príležitosťou pre pohoršenie a prehĺbenie nevery medzi neveriacimi. Zjednotenie nezabíja ničiu individualitu.

Každý má právo vysloviť svoju mienku, ale nie kvôli tomu, aby sa jej tvrdohlavo pridržiaval, ale aby vnášal niečo nové do svojej spoločnosti; aj iným to dovoľme. Bude to teda jednota pestrofarebného obrazu, kde jednotlivé farby sa navzájom líšia, ale pekne sa líšia, a spolu tvoria jeden pekný obraz. Čiže: nehádať sa - ale sa pekne odlišovať. O to prosíme Ducha Svätého, ktorého ovocím je láska,... pokoj, zhovievavosť, láskavosť,... miernosť, zdržanlivosť (Gal 5, 22). Na toto ovocie myslime, keď si dávame znak pokoja.

YT | GTV