Meditácia na 28.06.2018

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7, 21-29

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.


Nevyhnutný základ - Božie slovo

Človek veľa stavia (často príliš veľa) na ľudských slovách: na ľudských prísľuboch, uisteniach, prísahách, na manželskej prísahe muža, na uisteniach priateľov, na prísľuboch politikov; býva to často stavanie na piesku. Staviame tiež veľa na vlastných slovách, prísahách a sľuboch; ak tieto slová sa nepotvrdzujú činmi - bude to tiež stavanie na piesku. Počujeme, že Kristus poukazuje na svoje vlastné slová - ako na nevyhnutný základ nášho stavania: kto stavia na jeho slovách - ten stavia na skale. Ide však o tie jeho slová, ktoré uvádzame do života, ktoré premieňame na skutok; slová jedine vypočuté, hoci aj s najväčšou nábožnosťou, sa nestanú základom.

Povedzme to ešte inakšie. Ide nielen o slovo z Kristových úst. Ide o Slovo, ktorým je Kristus sám. On je totiž vtelené Božie Slovo, prostredníctvom ktorého sa Boh najdokonalejšie vyslovuje. Kristus je Božím Slovom, ktoré zjavuje a prináša spásu; toto Slovo dovoľuje nám poznať Boha a zdokonaliť seba a dosiahnuť spásu. A teda prijať Kristove slová - znamená prijať jeho samého a celého; pravdy, ktoré hlása; vzor života, akým nám zanechal; milosti, aké nám udeľuje vo sviatostných znakoch; nakoniec jeho osobne - vo sviatosti Eucharistie. Len pod podmienkou, pod podmienkou úplného prijatia Krista, stáva sa on naším základom; to, čo postavíme na tomto základe, ukáže sa odolným voči dažďu, vodám a víchriciam.

YT | GTV