Meditácia na 30.11.2018

Piatok 34. týždňa v Cezročnom období | Mt 4, 18-22

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

 

Využiť čas na svoje posvätenie

Náš čas máme využiť na svoje posvätenie, získanie potrebných milostí a zásluh, aby sme boli hodní počuť slová Boha-Sudcu, ako pozvaní do Kráľovstva nebeského. Na to nás upozorňuje aj text evanjelia. Ježiš hovorí: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí" (Mt 4,19). Ježiš tieto slová adresuje dvom rybárom od Galilejského jazera, bratom Šimonovi a Petrovi. Ondrej bol s Jánom Zebedejom bratom Jakuba učeníkom Jána Krstiteľa. Ján im predstavil Ježiša slovami: „Hľa, Boží Baránok" (Jn 1,36). Vtedy sa Ondrej prvý raz stretol s Ježišom, rozprával sa s ním, ale ešte nebol učeníkom Ježiša. Pravdepodobne i naďalej vykonával svoj rybolov (por. Lk 5,1-5). V dnešnom evanjeliu Ježiš si praje, aby zanechali svoje remeslo. Slová: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí" (Mt 4,19) lepšie vystihnú situáciu takto: Už je to tu! Teraz vás potrebujem. Preto chcem, aby ste šli za mnou!

Táto Ježišova výzva je strohá, ale veľa žiada. Žiada, ale aj veľa sľubuje. Priamo z lode Ježiš volá dve dvojice bratov. Bratia Ondrej a Šimon sú z Betsaidy. Toto miesto leží mimo Galiley, východne od rieky Jordánu (por. Jn 1,44). Druhou dvojicou boli Zebedejovi synovia. Tu je menovaný iba otec. Matka sa podľa Marka volala Salome (por. Mk 15,40). Jakub, ktorý je vždy na prvom mieste, keď ich spolu menujú, bol zrejme starší a Ján mladší. Spolu s Petrom tvorili medzi dvanástimi učeníkmi užší kruh Ježišových dôverníkov. Takto sú spomínaní viackrát (por. Mt 10,2; 17,1).Táto Ježišova výzva nepatrí len spomínaným apoštolom. Ježiš v evanjeliu oslovuje aj nás. Ježišovo Evanjelium nie je len opis jednorázovej udalosti. Ježišovo Evanjelium je kniha, ktorá až do konca čias v každej dobe má svoje poslanie, ktoré je zhodné s tým, čo sa udialo za tri roky jeho verejného pôsobenia. Ježišova výzva sa dotýka aj nás. Ježiš kráča okolo nás. Oslovuje nás na ulici, v kostole, ale tiež aj v škole i doma. Pozýva nás za sebou v tom zmysle, aby sme zanechali doteraz žitý povrchný život, prípadne, opustili hriech v našom živote. U jedného to môže byť hriešna známosť, u ďalšieho nesprávny prístup k hmotným veciam, iný mohol zanedbávať príkaz lásky v niektorej forme. Tak nezdravý nekresťanský spôsob života sa môže zmeniť na príklad konvertitu, obrátenca. Boli sme hriešni. Buďme vzorom a príkladom. lubomir_stancek_citat4.jpgJe správne, keď na tak vážne a významné oslovenie hovoríme už teraz svoje áno. Nič viac sme pre svoju dušu nemohli urobiť. Poúča nás o tom apoštol Ondrej. Z neznámeho rybára sa stal svetoznámy apoštol. Galilejské more sa zmenilo na celý svet. Vtedy známy len hŕstke ľudí, stal sa pomocníkom na ceste k Bohu miliónom bratom a sestrám. Mohol v pokoji zomrieť, ale láska ku Kristovi spôsobila, že jeden zo smrtiacich krížov, kríž v podobe písmena "X", sa volá po jeho smrti krížom svätého Ondreja. Ondrej pozdravil svoj kríž nádherným hymnom: Buď pozdravený, svätý kríž! Ty si bol posvätený telom Kristovým, ozdobený jeho údmi ako perlami. Kým náš Pán nebol s tebou povýšený, bol si postrachom zeme, teraz nás napĺňaš nebeskou túžbou. Dnes veriaci vedia, aké milosti skrývaš a aké dary udeľuješ. Bez obavy a s radosťou ponáhľam sa dnes k tebe ja, aby si ma prijal. Prijmi učeníka toho, ktorý na tebe prv visel. Vždy som ťa miloval, svätý kríž! Vždy som túžil, aby som ťa objal. Ó, svätý kríž, dlho očakávaný, vrúcne milovaný, vysloboď ma z tohto sveta! Vráť ma môjmu Majstrovi, aby ma skrze teba prijal ten, ktorý ma skrze teba vykúpil. Uvedomujeme si, že Ondrej na začiatku bol obyčajný muž. Nebol svätý. A dnes by sme si veľmi ťažko vedeli predstaviť Cirkev bez tohto muža, ktorý nielen sám oslávil Krista, ale tiež priviedol ku Kristovi svojho brata Šimona-Petra. Boh má svoje plány s každým z nás. Dnes jeho výzvu k našej svätosti prijímame. Amen.

YT | GTV | Gaudete et exsultateO povolaní k svätosti v súčasnom svete