Meditácia na 22.12.2018

Sobota po 3. adventnej nedeli | Lk 1, 46-56

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

 meditacie_ls.jpg

Pokora je kmeňom radosti

Advent - to nie je len čas očakávania, ale aj čas splnenia. Veď Ten, ktorého očakáva svet, je už prítomný v lone panenskej Matky. Ona, zároveň Matka očakávania, vydáva o tom svedectvo: Splnil, čo prisľúbil našim otcom. Zem ešte neuzrela svojho Spasiteľa, narodeného zo ženy, ale tá Žena už o ňom vie, vie, že On už je. A vo svojom hymne Magnifikát vydáva o tom svedectvo. Advent - to je čas prorokov a proroctiev, čas Izaiáša, Micheáša, Jána Krstiteľa. Ale aj čas Márie, ktorá dnes vystupuje ako Prorokyňa a Kráľovná prorokov: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, a ako presne sa to splnilo. Toto proroctvo sa neprotiví pokore Pánovej služobnice: jej pokora celú chválu svojej veľkosti pripisuje výlučne Bohu; Mária v tomto hymne oslavujúc Boha, oslavuje ho v sebe, a seba v ňom. Magnifikát to nie je len proroctvo, výbuch inšpirácie, ale aj výbuch radosti. Spasiteľ sa ešte nenarodil – ale Mária už spieva hymnus vďačnosti a zároveň neopísateľnej radosti.

Hovorí jeden z básnikov: Väčšou mi je rozkošou cesta než príchod (L. Staff). Možno teda tiež povedať, že väčšou radosťou je očakávanie šťastne a istej udalosti, než dokonca samotná táto udalosť. Preto, hoci spievame o čase smutnom, adventnom, je to však čas veľkej radosti. Zvlášť, že tento radostný fakt príchodu sa uskutočňuje vo chvíli každého premenenia, to znamená štyrikrát za sekundu na celej zemeguli. Zdieľame radosť Najsvätejšej Matky?

facebook_like_logo.jpg | YT | GTV | meditácia Ľubomíra Stančeka 2017