Meditácia na 30.12.2018

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa | Lk 2, 41-52

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

 meditacie_ls_vianoce.jpg

Čomu sa učiť od Svätej rodiny

Prvá nedeľa po sviatku Narodenia Pána Ježiša je zasvätená Svätej rodine. Tento sviatok nemá dlhú históriu. Pápež Benedikt XV. v roku 1921 akoby na začiatku nových čias, ktoré viac budú poznačené krízou rodiny, určil prozreteľne tento sviatok. Dnešná rodina potrebuje nielen vzor, ale i pomoc a ochranu. Svätá rodina to rovnako nemala ľahké. Ničoho sa tak nebojme ako rozbitia rodiny. Rodinu treba brániť na zásadách kresťanskej morálky. Nie iba sa modliť za rodiny, ale v rodinách rozvíjať všetko, čo súvisí s poslaním otca, matky či dieťaťa. Svätá rodina i dnes je vzorom, posilou a nádejou pre dnešné rodiny. Pohľad na obraz Svätej rodiny dáva možnosť vidieť akoby v zrkadle práva a povinnosti, úlohy a zodpovednosť všetkých členov našich rodín. Formovanie svedomia každého člena rodiny je povinnosť a záväzok. Kresťanská rodina žije v Bohu a vzýva meno Boha. Taká rodina je domom, ktorý jednoducho je školou viery a kresťanských hodnôt. Má vytvárať všetko potrebné pre prirodzený i nadprirodzený život. Vzor viery rodičov je najlepšou školou pre deti na ceste k Bohu. Aj keď vzor a príklad matky je veľký pre deti, otec nesmie zabúdať, že jeho príklad je ničím a nikým nenahraditeľný. Mladí robia to, čo vidia u svojich rodičov. Keď sa ich pýtame, prečo veria, tak odpoveď býva: dostali sme vieru od svojich rodičov. Naopak, ťažko je nájsť mladým ľuďom cestu k Bohu, keď tejto ceste ich nenaučili rodičia.

Svätá rodina pomáha nájsť cestu k hodnotám prirodzeným i nadprirodzeným. Všetkým pomáha zorientovať sa na životných cestách tak, aby to osožilo pre večnosť. Je potrebné, aby rodičia i napriek dlhej dobe nestrácali nádej. Kolená neraz v tomto boji zvíťazia. Nech majú na pamäti, že Boh neopustí. Mária a Jozef hľadali tri dni Ježiša, a Ježiš bol predsa Boží Syn. Mária a Jozef nerozumeli, prečo si tak Ježiš počínal. I napriek tomu si verne plnili poslanie rodičov. To nech je povzbudením pre tých rodičov, ktorých deti si našli iný spôsob či filozofiu života. Rovnako naše rodiny trpia rozchodom manželov. Nevera a nedovolený manželský život dnes propagujú najmä masmédiá a predkladajú ako niečo nezávadné. Kde je slabší duchovný život, tam rozvodovosť rastie. Nielen v začiatkoch spoločného života, v prvých krízach, ale aj keď sú manželia v rokoch. Dnešný svet nechce nazvať potrat hriechom. Nedovolený manželský život ani mnohí kresťanskí manželia nepokladajú za hriech. Dnes viac ako kedykoľvek v minulosti platí, že nestačí len položiť základ rodiny, ale viac a bedlivejšie ju budovať. Raz povedané „áno“ pred Bohom platí „až do tvojej a mojej smrti, a v žiadnom protivenstve“ neprestáva, keď sú na začiatku splnené všetky podmienky pre platné a dovolené uzavretie sviatosti manželstva. Svätá rodina ukazuje na povinnosť pracovať na svätosti našich rodín. Život je často veľmi krátky a večnosť nikoho neminie. Nie je dnes málo príkladných kresťanských rodín. Boh si praje, aby aj tá naša bola svätá. Aj keď popularita Svätej rodiny akoby upadala a stávala sa dnes nereálnou, predsa mnohé rodiny sú dôkazom toho, že príklad Svätej rodiny pomáha. Modlitba za rodinu, za jej jednotlivých členov, spoločná modlitba sú silou, vzpruhou a upevnením pre naše rodiny. Poprosme pri svätej omši za naše rodiny. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | meditácia Ľubomíra Stančeka 2017