Meditácia na 04.02.2019

Pondelok 4. týždňa v Cezročnom období | Mk 5, 1-20

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda okolo dvetisíc kusov sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

 

Boj s celým plukom zlých duchov

Dnešný úryvok evanjelia - to je obraz Kristovho boja s celým plukom zlých duchov. V tomto boji musíme v Kristovom mene pokračovať. Stále sa stretávame s takými zlými duchmi: s duchom nenávisti, pohŕdania, vzbury, rúhania, dvojtvárnosti, zaťatosti a s mnohými inými - a s týmito duchmi, tak či onak, treba bojovať. Boj so zlým duchom nás čaká na celkom blízkom fronte: vo vlastnom srdci. Sv. Augustín hovorí: Hoci by ste sa tešili neviem akému veľkému pokoju, nie ste schopní prežiť jeden deň bez boja so sebou samým. So sebou samým - to znamená s rôznymi zlými duchmi, ktorí sa vkrádajú do srdca, liahnu sa v zákutiach duše, vyrastajú následkom nedostatku našej bdelosti a práce na sebe; možno sa ich rozmnoží v nás celý pluk: duch egoizmu, duch lakomstva, duch závisti, duch lenivosti, duch svojvôle...

 - vypočujte si homíliu Ľubomíra Stančeka: "VERÍTE V DIABLA?" -

S týmito duchmi stále treba bojovať, stavať proti nim ducha lásky, obety, zdržanlivosti - to je naša povinnosť a strategická nutnosť. Pretože trpný, ľahostajný postoj je už prehrou. Je ťažký tento boj duchov. Ale je to tiež jediný boj, ktorý sám už je víťazstvom. Začať bojovať s tým, čo vyhovuje našim slabostiam - značí ovládnuť slabosť, povedať jej: nie! Boh možno dokonca ani neočakáva od nás výsledky boja, žiada len boj. Všetko dobré, čo do našej duše vložil Boh - len prostredníctvom boja sa dostane k slovu. Zaráža nás postoj obyvateľov Gerazy, ktorí prosia Ježiša, aby odišiel a nechal ich na pokoji. My naopak, musíme prosiť Krista, aby nás neopúšťal, lebo len on môže v nás skrotiť zlovestných duchov - hoci by ich bol celý pluk. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | YT | GTV | meditácie 2018