Meditácia na 12.02.2019

Utorok 5. týždňa v Cezročnom období | Mk 7, 1-13

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘ Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“

 

Božie prikázania nie sú vecou vkusu

Žiaľ, aj v našich časoch sa nájdu takí, čo by boli radi, keby Desatoro Božích prikázaní neexistovalo, alebo aspoň bolo verejne prehlásené ako neúčinné a bezvýznamné. Domáhajú sa toho, lebo Desatoro nezachovávajú, obchádzajú ho, a predsa sa im ozýva svedomie. No sú aj takí, čo pristupujú ku sv. prijímaniu, ale ich srdce je ďaleko od toho, čo robia.

Ale Desatoro má aj dnes istú vážnosť a dôležitosť, akú malo aj v časoch Mojžišových. Aj v našich časoch je potrebné, aby sa svet vrátil k jeho plneniu. Ba ako sám Ježiš ho priviedol k úplnosti, keď vyhlásil: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34). Môže sa stať to, že Evanjelium sa môže zle pochopiť a vidíme v ňom len príkazy a zákazy. Preto si nesmieme myslieť, že sme dobrými kresťanmi, keď navonok plníme to, čo nám Desatoro a kresťanská morálka prikazuje. To všetko však nestačí k tomu, aby sme boli spasení, ale svoju vieru musíme predovšetkým žiť vo svojom vnútri i navonok. V zachovávaní príkazov nesmieme hovoriť o vkuse a nevkuse. Príkaz musíme zachovať aj vtedy, keď nám je i najmenej príťažlivý. Amen.

YT | GTV | meditácia 2018 | Pokora