Meditácia na 21.02.2019

Štvrtok 6. týždňa v Cezročnom období | Mk 8, 27-33

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

 

Pochopiť podstatu

K pustovníkovi - blahoslavenému Štefanovi, prišli traja ctihodní mnísi a prosili ho: „Rozprávaj nám o tom, čo je najdôležitejšie v duchovnom živote.“ On ticho sedel a mlčal. I povedali mu: „Prečo nám nerozprávaš? My sme prišli zďaleka, aby sme počuli dobrú náuku, lebo všade sa hovorí o tvojej svätosti!“ Nato im starec odpovedal: „Poviem vám celkom krátku náuku: „Ja vo dne i v noci nemám nič iné pred očami, iba Pána Ježiša, ako visí pribitý na kríži.“ A potom sa znovu odmlčal. A tí traja, prekvapení touto krátkou náukou, hlboko sa zamysleli a dlhú chvíľu mlčali a napokon sa s vďakou úctivo uklonili svätému starcovi a v tichosti odišli.

Milovaní, toto pochopiť a máme vyhraté - pozerať sa na Krista a pozerať sa cez Krista na svet. Starý pustovník to pochopil. Určite to dokážeme aj my. Ježišu, pokorne ťa prosím, nauč ma pozerať sa na svet okolo seba tvojimi očami. Daj, prosím ťa, aby sa môj pohľad pozeral tým istým smerom ako tvoj. Aj keď niekedy padnem, ty mi pomôž vstať a znova si nadstaviť moju optiku srdca podľa tvojej optiky. Vtedy dokážem správne odpovedať na tvoje otázky a prežijem život s tebou, ktorý si sám Cestou, Pravdou i Životom. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | YT | GTV | meditácia 2014