Meditácia na 17.03.2019

2. pôstna nedeľa | Lk 9, 28b-36

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.

 

Peter, Jakub a Ján na hore prežili s Ježišom pokoj a Peter už volá: „Učiteľ, dobre je nám tu“ (Lk 9,33). Je tak naplnený veľkou radosťou, že „nevedel čo hovorí“. Aby sme neupadli do stavu krízy, je správne venovať pozornosť slovám sv. Pavla Filipanom: „Naša vlasť je v nebi“ (Flp 3,20). Správne odstránená kríza môže v nás upevniť túžbu po večnej pravde, radosti a láske. Boh nás vedie na horu v pôste, aby sme načerpali síl, keby prišla chvíľa ťažkostí pre Pána, aby sme sa ako traja apoštoli neskôr rozpamätali a mali síl k návratu.

Peter a jeho spoločníci sa stali piliermi, stĺpmi, a svojou vierou iným neskoršie pomáhajú nielen prijať Ježiša za svojho Boha a Pána, ale tým, ktorí sa dostali do ťažkostí, ich prekonať. Vtedy Ježiš zakázal o udalosti na hore apoštolom rozprávať, pretože sa ešte nenaplnilo jeho poslanie, ale dnes práve učenie Ježiša je potrebné ohlasovať, aby tí, čo sa ocitli mimo Boha, či bojujú sami so sebou či s inými proti Bohu, aby sa im dostalo svetla podobnému tomu z hory, aby zanechali cestu zla a vrátili sa späť na cestu k Bohu.

Jedine Boh je naša istota, tak ako za to dostali odmenu Mojžiš i Eliáš a tiež i Peter, Jakub a Ján. Jedine Boh môže dať pravú istotu večného šťastia. Aj dnes môžeme prosiť Boha, aby sme verne vytrvali v tom, čo sme uverili. A rovnako prosme za tých, čo stratili zrak viery a ohluchli na Boží hlas, aby i našim pričinením, príkladom života, často ľudským správaním pochopili a prijali za svoj i večný život. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018