Meditácia na 22.03.2019

Piatok po 2. pôstnej nedeli | Mt 21, 33-43. 45-46

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

 

Dobre hospodárme s tým, čo nám dal Boh

...aby sme boli dobrou úrodnou vinicou a úroda z nás bola kvalitná. Máme každý vo svojej vinici úrodné i neúrodné miesta. Treba sa nám starať o obe. Lebo ak sa budeme dobre starať, prinesú požehnanú úrodu, z ktorej budeme mať radosť nielen my, ale všetci, ktorí z nej budú mať možnosť ochutnať. Úrodou môže byť dobré slovo, láskyplný skutok, či povšimnutie toho druhého. Nebojme sa pracovať sami na sebe, na svojej spáse a pomáhajme v tom i našim blízkym. Dôležité je uvedomiť si, že i od nás sa bude na konci nášho života požadovať úroda. Aká bude jej kvalita a aká bude jej hodnota, záleží predovšetkým na každom jednom z nás. Aké hodnoty by som odovzdal dnes, keby ma navštívil môj hospodár? Našiel by ma pracovať alebo zaháľať? Nezáleží len od našej vitality. Dobrým správcom môžeme byť v ktoromkoľvek veku.

Ján Pavol II. dokázal pracovať až do samého konca a nielen na spáse svojej duše, ale na spáse celého sveta. Buďme povzbudení svedectvom muža tejto doby, ktorého sme poznali a ktorý oslovil celý svet. Ukázal nám, že sa to dá. Teda pracujme. Nebuďme ľahostajní. A na záver vás prosím, bratia a sestry, starajme sa predovšetkým každý o svoju vinicu. Starajme sa o svoju dušu. Nezaháľajme v tom, čo je najdôležitejšie v našom živote. Buďte si istí, že ak sa budeme dobre starať o svoj duchovný život, prinesie nám to večnú radosť a šťastie. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018