Meditácia na 30.03.2019

Sobota po 3. pôstnej nedeli | Lk 18, 9-14

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

 

Byť ospravedlnený a povýšený

Ako sa pozerám na pokoru a ako ju vidím u seba? Mám silu seba ospravedlňovať, zastávať? Ako zmýšľam o práci na sebe a svojom duchovnom napredovaní? Ježiš hovorí: „Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 18,14). Pokora ospravedlnila mýtnika v Božích očiach. Spokojnosť farizeja samého so sebou spôsobila, že odišiel neospravedlnený. Jedna z najťažších prekážok na ceste duchovného pokroku je spokojnosť samého so sebou. Ten, kto si myslí, že je najlepší, jednička, bezúhonný, môže sa stať lepším? Ambiciózny človek cíti túžbu po vlastnej zmene, byť lepší, dokonalejší, bezúhonný. Táto túžba je cudzia tomu, komu v srdci hlodá zhubná spokojnosť so sebou.

Spolupracujme s Božou milosťou, ktorá nás očisťuje, posväcuje a ospravedlňuje a vtedy sa stávame lepšími. Boh poctí takou milosťou len toho, kto pokorne prosí ako mýtnik: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13). Ježiš nie za dokonalých sa dal ukrižovať, ale za hriešnikov. Pracovať na osobnej pokore je naša povinnosť. 

Návrh na osvojenie si: Nejaký čas prežiť pod krížom v osobnom rozhovore s Ježišom.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | POKORA