Meditácia na 17.04.2019

Streda Veľkého týždňa | Mt 26, 14-25

Jeden z Dvanástich - volal sa Judáš Iškariotský - odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“ On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“

 

Zrada hrozí aj nám

Všetkých nás raz čaká osobný súd nad každým našim slobodným a dobrovoľným skutkom. To, čo bolo proti Bohu, bude potrestané a skutky dobré budú odmenené. Čo asi čaká každého, kto zrádza Boha...? Sme učeníkmi Ježiša. Aj my sa snažíme kráčať po Ježišovom boku. Počúvame, čo nám hovorí, prosíme ho o pomoc a snažíme sa ho hlásať tam, kde o ňom ešte nepočuli. Sme jeho učeníkmi, lebo sa s ním stretávame na sv. omši, pri modlitbe. Sme rovnakými učeníkmi ako Ján, Peter, Matúš, ako Jakub, ale aj ako Judáš.

Aj nám často hrozí, že Ježiša zradíme. Že ho odmietneme v našich bratoch, rodinách, v našich kolegoch, či priateľoch. Judášova zrada, jeho nevernosť je tieňom, ktorý neraz dopadne na každého z nás. Stretávame sa s názormi, že osud, ktorý nás čaká, nás neminie. Počúvame, ako iní hovoria: „To mu bolo súdené.“ „Stalo sa čo osud chcel.“ Z okolia do nás dobiedzajú stovky najrozličnejších vykladačov „nezmeniteľného osudu“. My ale poznáme pravdu a vieme, že jedinou nezmeniteľnou konštantou nášho života je láska, ktorou nás miluje Boh. Všetko ostatné závisí od nášho rozhodnutia. Sami rozhodujeme, či pôjdeme s Ježišom a zostaneme verní jeho učeniu a životu, alebo či ho rovnako ako Judáš zapredáme za pár strieborných. Všetkým nám preto, priatelia, prajem, aby sme svojimi životmi Syna človeka nezrádzali, ale zostávali mu verní každý deň, v každom rozhodovaní. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | ✞ KRÍŽOVÁ CESTA  | 2018