Meditácia na 24.04.2019

Streda vo Veľkonočnej oktáve | Lk 24, 13-35

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

 

Ježiš sa dáva spoznať

Mal som niekedy zážitok viery, že sa mi Ježiš dal spoznať? S akým zaangažovaním som prežil veľkonočné sviatky? Čo pre moje vnútro bolo najviac oslovujúce? Emauzskí učeníci učeníkom vo večeradle „vyrozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho (Ježiša zmŕtvychvstalého) spoznali pri lámaní chleba “(Lk 24,35). Ježiš sa dá rád zdržať učeníkmi z Emaz. Bol im cestou blízky, ale ešte ho nespoznali. Pri večeri, keď láme chlieb, učeníci spoznajú Ježiša. Ježiš i našu túžbu po ňom uspokojuje. Vždy je s nami. Vždy je nám blízky. Vždy je prítomný. Len my nie sme vždy pri ňom, my nie vždy ostávame s ním. Myšlienkami utekáme od Ježiša, keď nám chce niečo vysvetliť, poradiť, povzbudiť nás. Uteká naše srdce a Ježiš ho chce naplniť pokojom, radosťou, šťastím. Naučme sa volať: Zostaň s nami, Ježiš. Zdržujme Ježiša u seba, v sebe. Často si predstavme Ježiša vo svojej blízkosti. V rozjímaní nechajme si čas, aby sme ho vedeli počuť, zažiť jeho blízkosť a keď čítame evanjelium, predstavme si ho. Ježiš čaká, že upevníme i svoj vzťah s ním. Často či sedíme, či sme na cestách, veďme rozhovor s Ježišom. Predstavivosť nepopiera skutočnosť. Ježiš je fakticky pri nás stále reálne prítomný.

Návrh na osvojenie si: Častejšie počas dňa si pripomeňme stretnutie s Eucharistickým Kristom.

facebook_like_logo.jpg | 2018