Meditácia na 14.05.2019

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 15, 9-17

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

 

Nakoľko som tvorcom jednoty?

Ktorých chýb, omylov a prípadne hriechov proti jednote sa dopúšťam? Čo robím pre upevnenie, nárast a vytvorenie jednoty vo svojom okolí? Ježiš nielen slovami vyznáva: „Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10,30). Slová “pastier, ovčinec, ovečky, môj hlas“ tvoria základ budovania jednoty. Pastier dbá o všetky ovečky, ale aj pre jednu zablúdenú vynakladá úsilie, aby ju našiel. Pastier volá každú po mene. Mať uši, srdce otvorené pre hlas Cirkvi. Sebectvo buduje nejednotu. Osobné túžby, záľuby, je potrebné rozumne riešiť, aby nenarušili jednotu. Povolanie vyžaduje budovať jednotu tak medzi jednotlivcami i spoločenstvami. Falošná jednota je nebezpečným jedom. Ježiš chce jeden ovčinec a jedného pastiera. Vzorom je jednota medzi Otcom a Synom. Bratské spoločenstvo, ekumenizmus, kresťanstvo, vzťah k odlúčeným bratom patria k priorite života.

Návrh na osvojenie si: Viackrát si vzbudím úmysel, byť tvorcom, nástrojom pokoja.

facebook_like_logo.jpg | 2018 | LÁSKA