Meditácia na 14.06.2019

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5, 27-32

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

 

Jeden z najťažších príkazov

Tento text ľudia neradi počúvajú. Vidíme to nielen zo štatistiky rozvodov, ale i z ďalších udalostí zo života. Text však hovorí o veľkej láske Pána Ježiša k nám. Hoci počujeme tvrdé slová, cítime, že skrývajú lásku. Niečo podobné je to s liekom. Nejeden liek je odpudzujúci, a predsa ho prijímame, aby sme boli zdraví. Nejedno sebaovládanie, sebakontrolovanie je úžasný prísun posily, milosti do života človeka. Je potrebné, aby sme častejšie mysleli v tejto oblasti skúšok a pokušení na svoje stretnutie s Bohom. A to nie preto, žeby sme sa len báli, ale aby sme videli v Ježišových slovách obohatenie a duchovný prínos pre život, a to tak svoj, ako i druhých. Mnoho ľudí opovrhuje modlitbou. A práve v tejto oblasti modlitba je úžasná posila pre život, ktorý je boj, a to nie práve najľahší či najpríjemnejší. Boj o veľké hodnoty potrebuje veľké víťazstvá. Dnes by sme sa nemali modliť len za seba, aby sme mali síl vytrvať podľa učenia Pána Ježiša, a tak upevniť rodiny, manželstvá, ale mali by sme sa modliť za tých, ktorí to dnes nevedia zvládnuť a prežívajú krízy, porážky, zmietajú sa v sieti sexu a nemravnosti.

Nie, my nemáme právo nikoho odsúdiť, nad nikým sa povyšovať, nikým pohŕdať. To všetko patrí Bohu, ktorý ako večný Sudca bude súdiť spravodlivo. Našou povinnosťou je udržať na uzde svoje vášne a zároveň víťazne prejsť cieľovou rovinkou. 

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018