Meditácia na 27.06.2019

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7, 21-29

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť! A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

 

Život 

Ako nestačia len vedomosti z prvých tried základnej školy, ako nestačia v dospelosti detské šatôčky, tak musíme často v tichu, nenápadne, roky, veru, často i za použitia zriekaní sa dobrovoľných a dovolených vecí, budovať svoj duchovný život. Odkladanie na neskoršie je znamením sklamania, ktoré môže zničiť viac, a to si na začiatku ani neuvedomujeme. Ani zlodej sa nestal zlodejom naraz, ale postupne. Ani dobrý charakter nie je vecou jedného dňa. Napríklad aj vy, čo sa pripravujete na manželstvo. Či nie je potrebná dobrá príprava, zriekanie, ovládanie sa, sebakontrola? Dobrá príprava na manželstvo zabráni rozvodom, potratom, nevere. Boh sa urážať nedá. Božie mlyny melú pomaly, ale isto: „Kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja ho zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 33). Čo robiť? Odpoveď je v slovách Pána Ježiša: „Iba ten vojde do Božieho kráľovstva, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 7, 21). A pripomeňme si slová Jakuba apoštola: „Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva“ (Jak 2, 17). Zjednoťme svoje zmýšľanie s učením Pána Ježiša. Často sa môžeme presvedčiť, že s Ježišom je život ťažší, tvrdší, ale to robí naše jarmo radostným a hodnotným.

Vyhnime sa zlým príkladom. Nedajme príležitosť neveriacim k nášmu posudzovaniu. Nehovorme vždy a všade, čo si myslíme. Strážme svoje slová. Často si spomeňme na radu Pána Ježiša: „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 6). Amen. 

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018