Meditácia na 02.07.2019

Návšteva Panny Márie | Lk 1, 39-56

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

 

Drobná láska

Často je to aj jediná, ktorá je možná. Aj malý prejav lásky ľahko zmení strach na radosť. Dnešné evanjelium nám na sviatok navštívenia Panny Márie opisuje stretnutie: „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu" (Lk 1,39-40). Mária po zvestovaní prežívala veľkú radosť, pretože sa v nej počal nový život a to život nie obyčajný, ale Boží. Zároveň sa však cítila opustená pretože sa nemala s kým podeliť s touto radosťou. Čo by povedali ľudia? Určite by ju vysmiali. A Jozef? Z Písma vieme, že bol človekom spravodlivým, ale vedel by ju pochopiť? Anjel jej však naznačil, že jej príbuzná Alžbeta počala syna už v pokročilom veku. Mária tu neváha a rýchlo sa vydáva na dlhú cestu, aby jej poslúžila. Vedela, že bude potrebovať pomoc. A tak dochádza k stretnutiu dvoch žien, svätých žien. Nebolo to však obyčajné stretnutie. Alžbetu naplnil Duch Svätý a prorokuje: Požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod tvojho života; a radosťou sa pohlo dieťa v jej lone. Tu sa stretli nielen tieto sväté ženy, ale aj Pán Ježiš s Jánom Krstiteľom. 

Naučme sa podľa Máriinho vzoru byť otvorení na potreby našich blízkych. Ona neváhala podstúpiť dlhú cestu, aby pomohla Alžbete a podelila sa s ňou so svojou radosťou. Pane Ježišu, denne stretávam mnoho ľudí. Ako často si neuvedomujem, že za tými tvárami si Ty prítomný medzi nami. Daj mi silu, aby som bol otvorený na potreby svojich najbližších podľa vzoru našej nebeskej Matky. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018 | PANNA MÁRIA