Meditácia na 10.07.2019

Streda 14. týždňa v Cezročnom období | Mt 10, 1-7

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“

 

Nie je kráľovstvo ako Kráľovstvo

Pojem `Božie kráľovstvo` používa Ježiš spôsobom, ktorý je podmienený židovským podaním. Označuje ním skutočnosť plnej vykupiteľskej Božej vlády, očakávanej v budúcnosti, teda eschatologický vek, v ktorom bude všetko premožené, čo sa Bohu protiví, všetko zlo a hriech, a nastolená vláda pokoja s Bohom, vskutku obnovený a večný život. Božie kráľovstvo je však určené pre túto zem a pre všetkých jeho obyvateľov. Nie je to len nejaká pomyselná, ideová oblasť; preto Ježiš môže nádej Božieho kráľovstva vyjadriť taktiež slovami o dedičstve zeme (porov. Mt 5,5).

V tomto prípade - uzdravenia, ktoré sa uskutočnia rukami apoštolov, majú svedčiť o prítomnosti nebeského kráľovstva rovnako ako aj ich nezištnosť a ich vedomé odmietanie pozorností každého druhu. Ide len o to, aby prítomnosť nebeského kráľovstva bola skrze nich hodnoverná. Božie kráľovstvo je dar od Pána, ale my sami sa k nemu máme približovať. Je to možno ako cesta márnotratného syna domov, pričom nebeský Otec je ten prvý, ktorý nám ide v ústrety. Podľa Ježišovho ponaučenia, kresťanská prosba je zameraná na túžbu po Kráľovstve, ktoré prichádza, na jeho hľadanie. Modlitbou každý pokrstený spolupracuje na príchode Božieho kráľovstva. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018 | neprehliadnite NOVINKY